Sökning: "Social Democratic Association for Cultural Workers KSF"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Social Democratic Association for Cultural Workers KSF.

  1. 1. Arbetarrörelsen inom den radikala konstmusikens tankekollektiv : En studie av relationen mellan det radikala musiklivet och arbetarrörelsen under svenskt 1960-tal

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Tobias Petersson; [2014]
    Nyckelord :Art Music; Electronic Music; Electroacoustic Music EAM ; Fylkingen; Elektronmusikstudion EMS ; Labour Movement; Social Democratic Association for Cultural Workers KSF ; Workers’ Educational Association ABF ; Thought Collective; Thought-Style; Karl-Birger Blomdahl; Ludwik Fleck; Gunnar Larsson; Knut Wiggen; Konstmusik; Elektronisk musik; Elektronmusik; Elektoakustisk musik EAM ; Fylkingen; Elektronmusikstudion EMS ; Arbetarrörelsen; Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening KSF ; Arbetarrörelsens Bildningsförbund ABF ; Tankekollektiv; Tankestil; Karl-Birger Blomdahl; Ludwik Fleck; Gunnar Larsson; Knut Wiggen;

    Sammanfattning : Subject of this study is the evolvement of the radical art music scene in Sweden. In this development took the labour movement an active part during the 1960s. LÄS MER