Sökning: "Social Inclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 1279 uppsatser innehållade orden Social Inclusion.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Zwiefelhofer; [2024]
  Nyckelord :Communication; experiences; family caregiver; palliative care; relatives.; Anhörig; familjevårdgivare; kommunikation; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige dör 90,000 individer årligen varav cirka 80% bedöms vara i behov av palliativ vård. Patientgrupperna med störst behov av palliativ vård är bland annat cancerpatienter, demenssjuka och hjärt- och kärlsjuka personer. LÄS MER

 2. 2. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie av hur kadetter, som identifierar sig som män, upplever jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johanna Friman; [2024]
  Nyckelord :Gender Equality; Swedish Armed Forces; Equal Treatment; Resistance; Gender Equality Work; Jämställdhet; Försvarsmakten; Likabehandling; Motstånd; Jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har fått som uppdrag av regeringen att integrera jämställdhetsarbetet i hela sin verksamhet och därmed måste all personal vara inkluderad i detta arbete. Det finns en lucka i forskningen när det gäller manlig militärpersonals syn på jämställdhetsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara jämställd. Vad är det för fråga? : Göteborg Film Festival ur ett feministiskt jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anna Lehtonen; [2024]
  Nyckelord :Göteborg Film Festival; film festivals; gender studies; feminist theory; equality; representation; Göteborg Film Festival; filmfestivaler; genusteori; feministisk teori; jämställdhet; representation;

  Sammanfattning : This BA thesis studies Göteborg Film Festival from a feminist theoretical perspective. It examines how the festival responds to recent efforts of working towards gender equality in the film industry. LÄS MER

 5. 5. En psykiatri med individens rätt i fokus : En kvalitativ intervjustudie om patienters upplevelser av psykiatrin utifrån ett människorättsbaserat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Jonas Cederberg; Alicia Ragnarsson; [2024]
  Nyckelord :psychiatry; human rights-based approach; human rights; stigma; social inclusion; Psykiatri; Rättighetsbaserat förhållningssätt; mänskliga rättigheter; stigma; social inkludering;

  Sammanfattning : Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett återkommande problem inom den psykiatriska vården. Detta för att människor som söker vård inom psykiatrin ofta har nedsatt möjlighet att föra fram sina åsikter, vilket gör det svårt att involvera dem i vården. LÄS MER