Sökning: "Social LCA"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Social LCA.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 2. 2. Life Cycle Sustainability Assessment of Energy renovations. A case-study of a multi-family building in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Georgia Betsi; [2021]
  Nyckelord :Energy renovations; Life Cycle Assessment; Life Cycle Costing; Life Cycle Sustainability Assessment; Shadow cost; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Various renovations were applied to the existing post-war building stock of the so called “Swedish Million Program”, that were built during the 1965 and 1974 period. Only 20% of those buildings were renovated and still the rest of them remains in need of vast renovations, to mitigate the climatic impact of the existing building stock. LÄS MER

 3. 3. An Exploratory Study of Sourcing Options for Alternative Materials to Leather - A Case Study at IKEA of Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Akashdeep Maheshwari; David Marriaga Diaz; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate Sustainability; Leather; Coated fabrics; Leather alternatives; Circular supply chain; Sustainable supply chain management; Purchasing strategic management; Supplier selection; LCA.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: An exploratory study of sourcing options for alternative materials to leather. Authors: Akashdeep Maheshwari and David Marriaga Diaz – Master Students in Logistics & Supply Chain Management. Division of Engineering Logistics. Lunds Tekniska Högskola (LTH), Lund University. LÄS MER

 4. 4. TePe:s hållbarhetsarbete inom Logistik : En fallstudie gällande CO2-påverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Ramin Rezai Yazdi; Joakim Berntsen; [2020]
  Nyckelord :Logistics; Sustainability; CO2; Transport; Environment; Strategy; Logistik; Hållbarhet; CO2; Transport; Miljö; Strategi;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Många företag i dagens samhälle har stora problem inom området hållbarhet, speciellt när det gäller miljöfrågor. Ekonomiska mål prioriteras framför miljömål eftersom miljönyttan ofta inte går att mäta i pengar. För att belysa dessa svårigheter har vi valt att utföra en fallstudie hos företaget TePe i Malmö. LÄS MER

 5. 5. HÅllbar elproduktion i bostäder- Kartläggning av Sveriges elproduktion

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mariroos Karam och; Naba Al-Tamemi; [2020]
  Nyckelord :Elektricitet; elproduktion; energikällor; hållbar samhällsutveckling; förnybara energikällor.;

  Sammanfattning : All typ av elektricitet människan använder påverkar miljön negativt och bidrar till klimatförändringarna. Det som bör analyseras är nyttan det ger samt vilka användningsområden det har. Mer än hälften av elproduktionen i Sverige förbrukas i bostadshuen. LÄS MER