Sökning: "Social Media Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade orden Social Media Strategy.

  1. 1. Not just a kvinnofråga A content analysis of Swedish press portrayals of men & #MeToo

    Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Elissa Shaw; [2019-08-07]
    Nyckelord :#MeToo; content analysis; media framing; masculinities; gender portrayal;

    Sammanfattning : With its sudden outbreak in October 2017, the anti-harassment movement #MeToo quickly created avast, worldwide impact on social media, in the traditional press as well as in everyday lives. In Swedenespecially, a country with a long history in fighting for gender equality, women in their thousandsshared their stories of sexual harassment and came together both as individuals and as occupationalgroups to raise a collective voice. LÄS MER

  2. 2. Kraften av influencers på Instagram : En studie om konsumenters uppfattningar om influencers

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Lilian Denha; Sanna Hasanagic; [2019]
    Nyckelord :Influencer marketing; social media; consumer behavior; marketing; trust; Influencer marketing; sociala medier; konsumentbeteende; marknadsföring; förtroende;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how consumers in southern Stockholm perceive influencer marketing via Instagram and understand the role of influences in the consumers' buying process. Theory: Influencers lose followers' trust because many associate influences with forced advertising, because it is known that influencers get paid for spreading marketing on their social channels. LÄS MER

  3. 3. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
    Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

    Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

  4. 4. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Haris Agovic; [2019]
    Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

    Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

  5. 5. Insta(nt) credibility? : Exploring how Generation Z assigns credibility to influencers and their sponsored posts on Instagram

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Lisa Stedt; Nathalie Skoglösa; Elina Svelander; [2019]
    Nyckelord :Influencer marketing; Source credibility; Instagram; Generation Z;

    Sammanfattning : Background: Today, 98% of all Swedish upper secondary school students have Internet access and the majority possess accounts on social media; allowing them to generate content and engage with brands in a new way. Amongst this, we find influencer marketing; a new form of endorsement strategy utilized by companies in the social media setting to promote products and brands. LÄS MER