Sökning: "Social exklusion"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Social exklusion.

 1. 1. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara en sport? : En kvalitativ intervjustudie om fotboll som verktyg i socialt arbete för integrering och inkludering av barn och unga.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Organization; Football; Children and adolescents; Social work; Integration; Social exclusion; Social inclusion; Organisation; Fotboll; Barn och unga; Socialt arbete; Integration; Social exklusion; Social inklusion;

  Sammanfattning : Social policy challenges in terms of structural social changes, consisting of economic, political and social conditions, shed light on integration policy difficulties in the Swedish welfare state. The aim and purpose of this qualitative study was to analyze, based on organizational isomorphism, how representatives from a selected football organization in Sweden understand football as an integrative tool and how they work with integration of children and adolescents through their certified academy. LÄS MER

 3. 3. Aerob tränings påverkan på kognitiva funktioner hos personer med demens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Louisa Vaivade; Moa Myrman; [2023]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer; aerobic exercise; cognitive function;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en vanligt förekommande sjukdom som orsakas av degenerativa förändringar i hjärnan som ger upphov till varierande symtom som försämrat språk, minne och social förmåga. Diverse kognitiva test kan användas som utvärderingsinstrument för att beräkna svårighetsgraden av en demensdiagnos. LÄS MER

 4. 4. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån : En litteraturstudie om hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vi Pham; Joar Westander; [2023]
  Nyckelord :Hemmasittande; Ekologisk systemteori; Hemmasittande orsaker; Hemmasittande insatser;

  Sammanfattning : Definitionen på hemmasittande elev kan definieras som en elev som varit hemma från skolan under minst en månads tid. Konsekvensen av hemmasittande är allvarlig då eleven riskerar att gå miste om ett fullständigt skolbetyg och kan sedan leda till andra bieffekter som sämre psykisk och fysisk hälsa om bekostar samhället stora summor av pengar. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiskt våld mot kvinnor i nära relationer : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd kan ge stöd till kvinnor som har blivit utsatta för ekonomiskt våld.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Bodenäs; Julia Fridolf; [2023]
  Nyckelord :Economic abuse; men´s economic abuse against women; domestic abuse; social worker´s experiences in working with economic abuse; consequences of economic abuse; financial aid; stigmatization; social exclusion; gender theory.; Ekonomiskt våld; mäns ekonomiska våld mot kvinnor; våld i nära relationer; socialsekreterares erfarenheter i arbetet med ekonomiskt våld; konsekvenser av ekonomiskt våld; ekonomiskt bistånd; stigmatisering; social exklusion; genusteori.;

  Sammanfattning : Economic abuse does not always appear in the context of domestic abuse,there are other forms of abuse that are more mentioned in politics and inmedia, for example physical and psychological abuse. Previous researchshows that economic violence is often linked to psychological and physicalviolence and that it is mainly women who are overrepresented in terms ofvulnerability to violence. LÄS MER