Sökning: "Social förälder"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden Social förälder.

 1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
  Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER

 2. 2. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 3. 3. Förälder i ett nytt land : En kvalitativ studie som beskriver gruppledares upplevelser av föräldraskapsstödsprogrammet Föräldraskap i Sveriges möjligheter att främja självtillit i föräldraskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie Persson; [2022]
  Nyckelord :Foreign-born; Parenting; Parenting support; Qualitative studies and Self-efficacy; Föräldraskap; Föräldraskapsstöd; Kvalitativa studier; Självtillit och Utrikesfödda;

  Sammanfattning : The conditions of parenthood are affected by several factors, such as access to social support and parenting support, but also the parent's self-efficacy. In addition to these factors, foreign-born parents risk being affected by difficulties in adapting parenthood to the cultural and normative differences that exist between their home country and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Barn vars förälder har missbruksproblematik - Ur socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Veronika Ethamer Barota; Lirjona Hoti; [2022]
  Nyckelord :Abuse; Substance abuse problems; Children; Parents; Social work; Social worker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers work with children who have parents with substance abuse problems. The study and its results are based on a qualitative research design in the form of five semi-structured interviews with social workers from municipalities outside Stockholm. LÄS MER

 5. 5. ”Alltså IT är världens framtid!” : En studie om gymnasieelevers förväntningar på programmeringsundervisningen på Teknikprogrammet och vad som motiverat dem till gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Loman; [2022]
  Nyckelord :programming; upper secondary school; motivation; educational choices; technology studies; programmering; gymnasium; motivation; gymnasieval; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Programmering och datalogiskt tänkande införs i allt fler länders läroplaner. I svensk grundskola skall eleverna få lära sig visuell programmering och datalogiskt tänkande men det är inte tydligt inskrivet att de ska få lära sig textbaserad programmering (Skolverket, 2021a). LÄS MER