Sökning: "Social interaktion symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Social interaktion symbolisk interaktionism.

 1. 1. Samhällets interaktion med digitala enheter: en inblick i de etiska och samhälleliga dimensionerna av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Astrid Boström Andersson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; maskininlärning; Samhällspåverkan av AI; Symbolisk Interaktionism; Habitus; Etiska Implikationer inom AI; Interdisciplinära tillvägagångssätt mot AI; Etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på att utforska de samhälleliga implikationerna och etiska aspekterna som är förknippade med framsteg inom artificiell intelligens, som uppfattas av ett antal studenter inom civilingenjörsprogrammet i datateknik. Studien utreder dessa studenters perspektiv på AI:s samhälleliga roller och deras egna etiska ansvar i utvecklingen av AI-modeller. LÄS MER

 2. 2. Framtidens arbetsplats : En djupdykning i tillit och engagemang under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Robillard; Annie Ulvhuvud; [2024]
  Nyckelord :Trust; commitment; social interaction; transformational leadership; interactional chains; emotional energy; remote work; Tillit; engagemang; social interaktion; transformativt ledarskap; interaktionskedjor; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : As the extensive digitization has taken place, workplaces worldwide have undergone changes to integrate digitization into daily work life. The purpose of this qualitative study is to examine how this digitization affects organizations at an individual level. LÄS MER

 3. 3. ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie Elofsson; Rebecca Ericsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract: Elofsson, Natalie och Ericsson, Rebecca (2023). ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda”- En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas förändrade beteenden : En hermeneutisk studie om unga vuxnas förändrade beteendemönster efter Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elinor Orest Blomberg; Fanny von Heland; [2023]
  Nyckelord :Anpassning; unga vuxna; Covid-19; hermeneutik; social interaktion; beteendemönster;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker unga vuxnas förändrade beteendemönster till följd av Covid-19 pandemin samt hur de anpassat sig till dessa förändringar. Studien bygger på en hermeneutisk metodansats som syftar till att medföra en ökad förståelse av unga vuxnas subjektiva upplevelser till följd av fenomenet samt hur den förändrade tillvaron påverkat dem i efterhand. LÄS MER

 5. 5. “Man ser ju inte vad andra människor känner genom skärmen liksom” : En kvalitativ studie om sociala mediers positiva och negativa effekter på ungas mående utifrån professionellas och ungas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erika Falke Nilsson; Erika Bergman; [2023]
  Nyckelord :Elevhälsan; Mående; Negativa effekter; Positiva effekter; Sociala medier; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om hur sociala medier kan påverka ungas mående, både positivt och negativt genom att undersöka hur ungdomar och professionella inom elevhälsan ser på fenomenet. Eftersom elevhälsan dagligen arbetar och samtalar med unga på gymnasiet så ville vi även undersöka hur elevhälsan arbetar med sociala medier och dess påverkan på unga. LÄS MER