Sökning: "Social konsekvensanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Social konsekvensanalys.

 1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 2. 2. Contested consequences : Discourse analysis of social conflict between Sami Reindeer Herding Communities and mining corporations in Impact Assessments

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Nils Wilhelmsson; [2023]
  Nyckelord :impact assessment; discourse analysis; mineral extraction; mining policy; Sami; reindeer husbandry; indigenous peoples; indigenous rights; land use; human geography; spatial planning; miljökonsekvensbeskrivningar; konsekvensanalys; diskursanalys; gruvindustri; gruvpolitik; Samer; samebyar; rennäring; renskötsel; ursprungsinvånare; urfolksrättigheter; markanvändning; kulturgeografi; samhällsplanering;

  Sammanfattning : For a long time, the indigenous Sami of northern Sweden have had little influence within planning processes. This problem have in recent years been highlighted both in legal terms and through practices for developing Impact Assessments (IA), and has led to increasing conflict between reindeer herders and mining corporations. LÄS MER

 3. 3. Planera för social hållbarhet : En studie om tre olika utformningar av verktyg för att tillämpa social hållbarhet i planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Matilda Mether; [2022]
  Nyckelord :Fysisk planering; social hållbarhet; sociala värden; implementering; verktyg;

  Sammanfattning : Den fysiska planeringen beskrivs som en viktig beståndsdel för att skapa social hållbarhet. Det finns däremot flertalet hinder som begränsar implementeringen av social hållbarhet i planeringen. LÄS MER

 4. 4. Corporate Tax Abuse on the Business and Human Rights Agenda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Persson; [2022]
  Nyckelord :International Human Rights Law; Business and Human Rights; Guiding Principles on Business and Human Rights; tax justice; tax and human rights; tax evasion; tax avoidance; aggressive tax planning; human rights due diligence; mandatory human rights due diligence; mänskliga rättigheter; företagande och mänskliga rättigheter; FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate tax evasion, tax avoidance, and aggressive tax planning undermine states’ ability to protect, respect and fulfill human rights since states are deprived of necessary resources to realize economic, social and cultural rights as well as civil and political rights. Corporate tax has previously been called the elephant in the room within the United Nations’ (‘UN’) framework of Business and Human Rights; however, now it is recognized as a key issue for the next decade. LÄS MER

 5. 5. Sociala konsekvensanalysers utmaningar och möjligheter i översiktlig planering : en fallstudie i två av Sveriges största städer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Lagerquist Sergel; [2021]
  Nyckelord :Social konsekvensanalys; social hållbarhet; översiktlig planering; översiktsplan; teknokrati; konstruktivism;

  Sammanfattning : På olika sätt försöker den sociala hållbarhetsdimensionen att konkretiseras och konceptualiseras i samhällsplaneringen för att skapa plats och tyngd åt det som kan anses vara sociala värden. Det finns många utmaningar i detta eftersom de sociala värdena är komplexa och skiljer sig mellan individer, grupper och samhällen. LÄS MER