Sökning: "Social lek"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden Social lek.

 1. 1. En jämförande intervjustudie av barnskötares och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : Att vara med i leken, det har jag nog alltid varit!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Lovisa Marklund; Filip Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Child carer; communication; free play; preschool teacher; social interactions.; Barnskötare; förskollärare; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan barnskötare och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare baserat på deras tankar och åsikter. LÄS MER

 2. 2. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 3. 3. Lekens och artefakters betydelse för barns sociala samspel

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Bernicke Svensson; [2023]
  Nyckelord :Physical indoor environment; play; artifacts; social interaction; thematic analysis.; Fysisk inomhusmiljö; lek; artefakter; socialt samspel; tematisk analys.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how children's social interaction with each other is expressed in play at preschool using the physical indoor environment. A research question has been asked to make it possible to inquire into, which reads: How do children use physical artefacts in the indoor environment to create joint play activities? In order to get an answer to the question, a qualitative method is used where observation schedule and field notes stand for the collection of empirical material. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med ADHD- en scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Sandy Racho El-Homsi; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; attention deficit hyperactivity disorder ADHD ; barn; interventioner; skola;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med ADHD upplever svårigheter i miljön de befinner sig i, främst skolan. Skolupplevelsen är utmanande och prestationen är sämre än förväntat. Oförmåga till stillasittande och upprätthålla koncentrationsförmågan medför svårigheter att prestera akademiskt. LÄS MER

 5. 5. Byggda förutsättningar för lek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Alice Franzon; [2023]
  Nyckelord :Lekmiljö; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta är ett undersökande examensprojekt där jag vill översätta kunskap om goda lekmiljöer till fysisk form. I sökandet efter vad som definierar en god lekmiljö har jag formulerat följande frågeställning: ”Hur kan lekmiljöer gestaltas som samspelar med barns fantasi, uppmuntrar tankefrihet, är tillgänglig för alla barn och inte styrande i sin användning?” Jag har genomfört litteraturstudie och erfarenhetsstudie i form av minnen från min barndom. LÄS MER