Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 11 - 15 av 836 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 11. Vuxna maskrosbarns livsberättelser : En narrativ analys av fyra livsberättelser om uppväxten med missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Iham; Felicia Grape Wyke; [2020]
  Nyckelord :Maskrosbarn; vuxna barn; missbruk; föräldrar; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine the experiences of adult children to parents with drug and/or alcohol addiction, and how they narrate how this affected their childhood, and adult life. The method used was a narrative analysis of four life stories, taken from four podcast episodes. The empirical data was structured into themes found in the life stories. LÄS MER

 2. 12. "Samverkan tar tid, om någon tar initiativ" - En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av hinder och möjligheter för samverkan inom individ- och familjeomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Klauser; Elin Lund; [2020]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; specialisering; individ-och familjeomsorg; helhetssyn; cooperate; social-service; organization; specialization; formal cooperation; informal cooperation; holistic view; collaboration; restructuring; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the Swedish social services changed to a more specialized organization, child and welfare social services organized in such way that social workers’ and authorities within specialized units had to overcome cooperative obstacles to an increasing extent. The aim with this study was to investigate how social workers’ within child and welfare social services experience internal cooperation and their opportunities to work from a holistic view of clients’ living conditions. LÄS MER

 3. 13. Planering av missbruksbehandling : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring processen för val av insats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adela Jusufovic; [2019]
  Nyckelord :evidence based practice; professionalism; discretion; users influence; street- level bureaucrats; tacit knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay is about how social workers as street-level bureaucrats are dealing with addicted clients and how the process continues in order to find the most optimal treatment for them. The aim was to study which factors, according to the social workers, that were considered as most important and how they affect their task to find an adequate treatment for these clients. LÄS MER

 4. 14. En välfungerande arbetsplats : En kvantitativ studie om arbetsmiljörelaterade faktorer inom Stockholms socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fabian Albinsson; [2019]
  Nyckelord :Social secretary; Work environment-related factors; Staff turnover; Socialsekreterare; Arbetsmiljörelaterade faktorer; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Dagens socialtjänst kännetecknas av att ha hög personalomsättning som resulterat i olika arbetsrelaterade problem, såsom hög arbetsbelastning, stress och otillräckliga resurser. Denna studie syftar till att undersöka och kvantifiera de arbetsmiljörelaterade faktorer som, i störst utsträckning, leder till att socialsekreterare inom Stockholms socialtjänst stannar kvar på sina arbetsplatser. LÄS MER

 5. 15. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Ekstam; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. LÄS MER