Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 11 - 15 av 811 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 11. "Det blir moment 22, det klaffar ju inte någonstans" : - Socialsekreterares syn på arbetet med ekonomiskt bistånd och missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Lina Andersson; Malin Wallin; [2018]
  Nyckelord :Economic support; substance abuse; system theory; professional ethics; self- determination theory; Försörjningsstöd; missbruk; systemteori; professionsetik; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur socialsekreterare på försörjningsstödsenheter arbetar med klienter som har missbruksproblematik, vilka dilemman som kan uppstå i det arbetet och hur socialsekreterarna hanterar dessa dilemman. I studien genomfördes sex halvstrukturerade intervjuer med informanter från två kommuner. LÄS MER

 2. 12. Den dödliga omtanken : En litteraturstudie över svenska riktlinjer, handböcker och vårdprogram för Münchhausen by proxy

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Petra Hedelin; Hanna Lindell; [2018]
  Nyckelord :Munchausen by proxy; Child abuse; Social work; Health care; Guidelines; Health care programs; Münchhausen by proxy; Barnmisshandel; Socialt arbete; Hälso- och sjukvård; Riktlinjer; Vårdprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie uppmärksammar det komplexa fenomenet Münchhausen by proxy (MBP). MBP innebär att en förälder hittar på eller skapar sjukdomar hos sitt barn. Barnet får genomgå medicinska undersökningar, behandlingar och provtagningar. LÄS MER

 3. 13. En katts belåtenhet : djurhållning och krav på katthem och kattpensionat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Henrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Katt; Katthem; Kattpensionat; Djurhållning; Stress; Adoption; Berikning;

  Sammanfattning : The cat (Felis silvestris catus) introduced itself to our society roughly 11 500 – 12 500 years ago in the shape of the African wildcat ( Felis silvestris lybica ). It quickly found a place among us, functioning as pest control, and later on as a pet. Today cats stand as the most common pet in Sweden, residing in over 750 000 Swedish households. LÄS MER

 4. 14. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 15. Ensamuppfödningens effekt på mjölkkalvars välfärd och sociala beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gavroche Boisduloup; [2018]
  Nyckelord :mjölkkalv; socialt beteende; isolering; välfärd;

  Sammanfattning : Nötboskap är flockdjur med stort behov att social kontakt med sina artfränder. En kalv är under sin första tid främst beroende av sin mor för denna kontakt och för föda. Denna tidiga period anses hos däggdjur vara kritisk för formandet av individens sociala och kognitiva förmågor. LÄS MER