Sökning: "Social psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 971 uppsatser innehållade orden Social psychology.

 1. 1. Becoming a Woman Through Tomboyism : A Qualitative Study of the Female Gender Identity of the Tomboy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Alvemark; [2021]
  Nyckelord :tomboy; gender identity; social psychology;

  Sammanfattning : This thesis concerns the female gender identity generally known as the tomboy – a non-marginal gender identity. As a result of the non-marginality and complexity of this gender identity research on the subject is sparse. Moreover, previous research has not shown a limitation of tomboyism to homosexuality. LÄS MER

 2. 2. “Tillsammans så är vi starkare”: En studie om stress & stressreducering vid hot och våld : En kvalitativ studie på stress och stressreducering vid hot och våld mot poliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Eriksson; Sandra Rosén Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stress; sense of coherence; control; social support; threats and violence; police; Stress; känsla av sammanhang; kontroll; socialt stöd; hot och våld; polis;

  Sammanfattning : Threats and violence at work are an increasingly widespread work environmentproblem in Sweden. This affects many professions but especially police officersand other emergency professions. This problem risks causing stress that negativelyaffects the police officers' health. LÄS MER

 3. 3. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. "Mer kultur till folket" : En kvalitativ studie om kulturaktiviteter i arbetslivet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Hannes Bäckström; Elin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Culture; cultural activities; health; well-being; work-related health; work-life psychology; health promotion; job satisfaction; working environment; municipal employees; Kultur; kulturaktiviteter; hälsa; välbefinnande; arbetsrelaterad hälsa; arbetspsykologi; hälsopromotion; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative master thesis is to investigate the cultural activity experiencesof employees and their meaning for well-being and work satisfaction. The method used inthis study was thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Identifiering och värdering av kulturella ekosystemtjänster i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Vendela Andersson; [2021]
  Nyckelord :cultural ecosystem services; urban ecosystem services; valuation; tool; sustainable urban planning; kulturella ekosystemtjänster; urbana ekosystemtjänster; värdering; verktyg; hållbar stadsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to discuss and explore how cultural ecosystem services are identified and valued within a Swedish municipal urban planning context, which services are specifically of interest and how the identification and valuation are used. The paper will analyze identification tools provided by public organizations and consultants. LÄS MER