Sökning: "Social service dog"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Social service dog.

 1. 1. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Tigerhielm; Pär Tigerhielm; [2019]
  Nyckelord :elevhälsa; fenomenografi; kommunikation; social tjänstehund; psykisk ohälsa; communication; mental illness; phenomenography; social service dog; student health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan ses enligt forskningen öka. Skolsköterskan har i sin hälsofrämjande roll ansvar för att följa upp elevernas hälsa och genom aktiva insatser förebygga och stödja eleven utifrån en samlad helhetsbild. LÄS MER

 3. 3. "Alla skulle haft en hund i skolan!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Selma Claesson; [2019]
  Nyckelord :Lärandemiljö; Psykisk ohälsa; Skolsvårigheter; Social tjänstehund; Vygotskij;

  Sammanfattning : Barn med skolsvårigheter löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa i skolan pågrund av oro, ångest och stress. Detta kan förebyggas genom en god lärandemiljö,vilket bland annat innefattar goda relationer, ett trivsamt skolklimat ochundervisning med kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Sällskapsdjurs påverkan av barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victoria Nordqvist; Kristin Svahn; [2015]
  Nyckelord :Autism; autistic disorder; animal assisted therapy; horseback riding; service dog.; Autism; autistisk funktionsnedsättning; djurassisterad terapi; hästridning; servicehund.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 95000 människor någon form av autismspektrumtillstånd. Autismspektrumtillstånd är en kognitiv funktionsnedsättning där problem som kommunikation, sociala samspel och föreställningsförmåga kan uppstå. Djur i vården påverkar positivt på människans hälsa. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens och ledningsgruppens beskrivning av verksamheten med vårdhund samt deras erfarenheter om vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom och äldre somatiskt sjuka samt deras vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Björk; Lisa Liendeborg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Människan och hunden har en nära relation vilket lett till att hunden utvecklat en förmåga att känna av sinnestillstånd och kroppsspråk hos människan. Hund har används i vården under många år och studier har visat att hunden ger människan ett bättre mående och ökar den sociala och fysiska aktiviteten. LÄS MER