Sökning: "Social sjuk"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Social sjuk.

 1. 1. ”Varför är det så tyst från Tegnell för tillfället? Har han blivit sjuk?” - En kvantitativ innehållsanalys av deltagarjournalistiken i Aftonbladets liveflöde om coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Olsson Magnholt; Vilma Stockvall Carlsson; [2021-02-05]
  Nyckelord :Aftonbladet; deltagarjournalistik; krisjournalistik; liveflöde; coronapandemin; Aftonbladet; participant journalism; crisis journalism; live feed; corona pandemic;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the live feed used on Aftonbladet’s website during thecorona pandemic and investigate how inviting the audience to participate with their owncontent affects the crisis journalism. This will be done by quantitatively analyzing thereaders’ and journalists’ posts in Aftonbladet´s live feed about the corona pandemic that wasstarted on February 24th, 2020. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kunde inte mer” : En textanalys om rollen som anhörig till en somatiskt sjuk partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Ekman; [2020]
  Nyckelord :informal caregiver; partner; physical illness; biographies; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate close relatives' experiences of their role as long-term home care givers to a somatically ill partner, to increase the understanding of informal care in society. The method chosen was text analysis of five biographies. LÄS MER

 3. 3. Man står handfallen inför att någon ska bli sjuk eller vara borta : En kvalitativ intervjuundersökning om hur smsanställning upplevs i en medelstor kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Emil Alalauri; Edvin Hagelroth; [2020]
  Nyckelord :SMS employment; precarious employment; cohesion; safety; private life; the precariat; SOC; requirement and control; social coherence; SMS employment; precarious employment; cohesion; safety; private life; the precariat; SOC; requirement and control; social coherence; smsanställning; prekär anställning; trygghet; sammanhållning; privatliv; prekariatet; KASAM; krav och kontroll; socialt sammanhang;

  Sammanfattning : Fackliga organisationer menar på att tidsbegränsade anställningar har skapat fler osäkra jobb. Svenskt näringsliv menar däremot att de tidsbegränsade anställningarna inte har ökat någonting under de senaste 15 åren, vilket statistiska centralbyrån (SCB) bekräftar i en rapport. LÄS MER

 4. 4. Föralltid sjuk men samtidigt tillfrisknande : En kvalitativ intervjustudie om Minnesotamodellens betydelsefulla moment ur ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maya Saadeddin; Nikki Svensson; [2020]
  Nyckelord :Minnesota model; recovery; turning points theory; labeling theory; addiction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the Minnesota model and the meaningful moments experienced by people who have gone through the Minnesota treatment. Our aim was also to analyze this treatment from an interactionist perspective using the turning points theory, the labeling theory, Ervin Goffman’s dramaturgical perspective and, the interactionist perspective view on the emotion shame. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Lindgren; Emma Mark; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; avancerad cancer; vardagliga aktiviteter; aktivitetsanpassning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt för att skapa överblick över forskningsområdet. LÄS MER