Sökning: "Social studies Teacher in primary school years 4-6"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Social studies Teacher in primary school years 4-6.

  1. 1. Samspel, gemenskap och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Lisa Larsson; [2019]
    Nyckelord :Inclusion; newly arrived pupils; social studies; socio-cultural theory; Social studies Teacher in primary school years 4-6; Inkludering; nyanlända elever; samhällskunskap; sociokulturell teori; samhällskunskapslärare 4-6;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med inspiration från en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER