Sökning: "Social styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden Social styrning.

 1. 1. Hemmaföräldrars perspektiv på förskolan : En kvalitativ studie om hemmaföräldrars föreställningar om förskolan som arena för barns sociala utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maja Erlandsson; Beatrice Jansson; [2021]
  Nyckelord :Home parents; Social development; Preschool; Norm; Power; Norm criticism; Hemmaföräldrar; Social utveckling; Förskola; Norm; Makt; Normkritik;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med föreställningar om förskolan som den kan utgå från för att förbättra sin verksamhet och undervisning. Syftet är därför att synliggöra de föreställningar som finns hos några hemmaföräldrar om förskolan som arena för barns sociala utveckling i relation till deras hemmaomsorg. LÄS MER

 2. 2. De lärdas fria(?) republik - En professionssociologisk studie om doktoranders villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Moser Uppström; [2021]
  Nyckelord :Doktorander; Profession; Sociala villkor; Professionellt kompetensfält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. LÄS MER

 3. 3. Motivation och styrning - En kvalitativ studie om hur olika styrningsformer påverkar inhyrd och direktanställd personals motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estelle Eklund; Karolina Bergenwall; [2020-02-20]
  Nyckelord :Inhyrd personal; direkt anställd; ekonomistyrning; motivation; styrningsverktyg; resultat målstyrning; handlingsstyrning; social styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bemanningsbranschen ökar årligen och trots att det utgör en litendel av den totala arbetsmarknaden påverkar det samtliga organisationer som väljer att nyttjainhyrd personal. Det finns forskning som tyder på att dessa arbetsförhållanden leder till lägrearbetsmotivation hos den inhyrda personalen och oro och osäkerhet bland de direktanställda. LÄS MER

 4. 4. Vad är problemet? En kritisk diskursanalys av Riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsdotter Brown; [2020-01-07]
  Nyckelord :Integration; monokulturalitet; nyanlända elever; problemrepresentationer;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka problem som synliggörs inom regeringsuppdragetRiktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning och hur de nyanländaeleverna positioneras i förhållande till dessa problem.Teori ochmetod:I studien används utvalda delar av Faircloughs (2017) tredimensionella modell förkritisk diskursanalys som beskriver diskurser som text, diskursiv praktik och socialpraktik samt Carol Bacchis (2012) metod för kritisk policyanalys “What´s the ProblemRepresented to be?” (WPR-metoden). LÄS MER

 5. 5. Normkritisk vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Bengtsson; Ann-Maarit Hassel; [2020]
  Nyckelord :Normer; Normkritisk pedagogik; Studie- och yrkesvägledare; Social rättvisa; Värderingar;

  Sammanfattning : Normer är grundade på våra föreställningar och attityder om det som anses vara normalt eller det som i motsats kan vara avvikande och därmed icke-normalt. Attityder kan leda till att det uppstår reproduktioner som begränsar individens möjligheter i sin karriärutveckling. LÄS MER