Sökning: "Social tjänstehund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Social tjänstehund.

 1. 1. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Social tjänstehund på uppdrag av elevhälsan : Elever och hundförares upplevelser av hundassisterad intervention som särskilt stöd vid långvarig skolfrånvaro.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linn Karrin; Nina Lenngren; [2020]
  Nyckelord :extended school absences; mental illness among students; student health; special assistance; canine-assisted intervention; therapydog; dog handlers; experience; långvarig skolfrånvaro; psykisk ohälsa hos elever; elevhälsa; särskilt stöd; hundassisterad intervention; social tjänstehund; hundförare; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har det rapporterats en ökning bland barn och unga av psykiatriska diagnoser. En ökning av psykiska- samt psykosomatiska besvär hos ungdomar i åldern 13-15 år har konstaterats. Den upplevda skolmiljön ses som en stark koppling till elevernas ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Tigerhielm; Pär Tigerhielm; [2019]
  Nyckelord :elevhälsa; fenomenografi; kommunikation; social tjänstehund; psykisk ohälsa; communication; mental illness; phenomenography; social service dog; student health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan ses enligt forskningen öka. Skolsköterskan har i sin hälsofrämjande roll ansvar för att följa upp elevernas hälsa och genom aktiva insatser förebygga och stödja eleven utifrån en samlad helhetsbild. LÄS MER

 4. 4. "Alla skulle haft en hund i skolan!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Selma Claesson; [2019]
  Nyckelord :Lärandemiljö; Psykisk ohälsa; Skolsvårigheter; Social tjänstehund; Vygotskij;

  Sammanfattning : Barn med skolsvårigheter löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa i skolan pågrund av oro, ångest och stress. Detta kan förebyggas genom en god lärandemiljö,vilket bland annat innefattar goda relationer, ett trivsamt skolklimat ochundervisning med kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Hur hund som stöd kan främja välbefinnande och aktivitet i vardagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Karlsson; Susanne Larsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; assistanshund; social tjänstehund; aktivitetsfrämjande; fysisk aktivitet; självständighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Relationen mellan människa och djur har debatterats och forskats om under lång tid liksom vilka effekter djur kan ha på människans välmående. Hundar har med goda resultat använts inom vårdrelaterade miljöer och används fortfarande av många människor som stöd i vardagliga aktiviteter. LÄS MER