Sökning: "Sociala lärandeteori"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sociala lärandeteori.

 1. 1. Att omlokalisera lektionen. En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av ut- omhusundervisning i grundskolans yngre åldrar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Nilsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :grundskolans yngre åldrar; matematik; naturorienterande ämnen; samhällsoriente- rade ämnen; bild; svenska; värdegrund; natur; formell utomhuspedagogik; didaktiska relationen; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar med utomhuspedagogik i grundskolans yngre åldrar (F-3) resonerar kring sina erfarenheter. För att besvara syftet använ- des en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar och bedömning- fyra lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar och bedömning i svenska för elever med autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Bolin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syfte Under de senaste åren har det framkommit i flera rapporter att skolan har brister vad det gäller arbetet med inkludering och extra anpassningar för elever inom grundskolan. Framförallt är det elever med autismspektrumtillstånd (AST) som har lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. Konsulten i Praktikgemenskaper : Lärande, identitet och gränser i en temporär arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stenback Stenback; Eling Karl; [2017]
  Nyckelord :Konsulter; Praktikgemenskaper; Lärande; Identitet; Gränser;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar HR-konsulter som jobbar ute hos kundföretag på uppdrag kortare än 18 månader. Studien syftar till att bidra med kunskap kring hur konsulter skapar sin yrkesidentitet, lär sig genom praktikgemenskaper samt hur de resonerar kring upplevda gränser och företagstillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande i matematik - fem elever syn på matematik och sig själva som matematiker

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Therese Alfredsson; [2015]
  Nyckelord :identitet; identitetsskapande; matematikutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den matematiska identiteten och synen på sig själv som lärande i matematik spelar en betydande roll i en elevs matematiska utveckling. Palmer (2010, 2011) menar att den matematiska identiteten inte är statisk, utan omskapas ständigt, och den är beroende av situation och sammanhang. LÄS MER