Sökning: "Sociala medier och psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Sociala medier och psykisk ohälsa.

 1. 1. Att leva uppkopplad : Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av sociala medier – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Kristiansson Dalin; Jonathan Laitila; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; experiences; mental health; self-esteem; social media; Psykisk hälsa; självkänsla; sociala medier; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier används idag av ungdomar och unga vuxna för att hålla sig socialt aktiva, ta del av vänners aktiviteter samt finna gemenskap. Självkänsla och känsla av sammanhang är delar som påverkar vår psykiska hälsa. Psykisk ohälsa beskrivs som ett individuellt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Hur sociala medier påverkar ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Ek; Tahia Avaria Avaria; [2021]
  Nyckelord :social media; mental health; body image and teenagers; self-esteem; psychiatric disorders; adolescence;

  Sammanfattning : Sociala medier är en digital plattform som används för att kommunicera med varandra, sprida information eller återupprätta kontakten med gamla vänner. Enligt forskning har sociala medier både positiva och negativa effekter på människors psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. #MentalHealth : En netnografisk studie om hur psykisk ohälsa representeras på TikTok

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Darejati; [2021]
  Nyckelord :social media; TikTok; mental health; representation; public sphere; participatory culture; netnography; sociala medier; TikTok; psykisk hälsa och ohälsa; representation; offentlighet; deltagarkultur; netnografi;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur psykisk ohälsa representeras på TikTok. Syftet med undersökningen var att genom netnografi observera hur användarna visar upp och diskuterar ämnet för att få en större förståelse för hur sociala medier kan användas för att sprida kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorers perspektiv på ungdomars psykiska hälsa relaterat till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Thea Emilsson Forss; Julia Järnkrok; [2021]
  Nyckelord :mental health; mental ill-health; social media; school counselor; adolescent; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; sociala medier; skolkurator; ungdom;

  Sammanfattning : Det finns en oro att sociala medier kan vara en orsak till den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar, samtidigt visar forskning att sociala medier medför positiva följder. Syftet är att undersöka skolkuratorers erfarenheter av vilken inverkan sociala medier har på ungdomars psykiska hälsa och dessutom belysa hur de hanterar detta i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Vem blir jag i coronans tid? – en textanalys av elevtexter skrivna hösten 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cajsa Myrberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; textanalys; skrivande i gymnasieskolan; gymnasieelever; terapeutiskt skrivande;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar krönikor skrivna i gymnasiets kurs Svenska 3 hösten 2020 med temat ”Vem blir jag i coronanstid?” Syftet med uppsatsen är att undersöka vad gymnasiets elever skriver om när de ska skriva om sina upplevelser under den globala pandemin covid-19. Genom att använda mig av textanalys utifrån Lennart Hellspong och Per Ledins textmodell har elevernas texter analyserats och sex mikroteman blev synliga. LÄS MER