Sökning: "Sociala medier påverkar ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Sociala medier påverkar ungdomar.

 1. 1. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 2. 2. “Tjejer försöker inte aktivt mörda varandra” : En studie om ungdomars uppfattning om våldsbrottslighet bland jämnåriga

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Samin Izadkhah; Aya Faraj; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate and understand how adolescents perceive juvenile delinquency among their peers. The aim was to identify and analyze potential factors influencing adolescents' perceptions. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och undervisningsmetoder i grundskolans EFL-undervisning : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Adam Mannai; Alex Kindberg; [2024]
  Nyckelord :Undervisning; digitala verktyg; engelska; andraspråksundervisning.;

  Sammanfattning : Engelskan spelar en central roll i dagens samhälle, och som en konsekvens av digitaliseringens framgång under början av 1970-talet stöter vi dagligen på det engelska språket. Barn och ungdomar utsätts också för betydande mängder engelska under sin fritid, främst genom datorspel och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
  Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER