Sökning: "Socialarbetare"

Visar resultat 21 - 25 av 494 uppsatser innehållade ordet Socialarbetare.

 1. 21. Avkriminalisera eget bruk av narkotika?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Lendt; [2019]
  Nyckelord :Avkriminalisering; missbruk; narkotika; narkotikapolitik; normalisering; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Det pågår just nu en debatt i Sverige kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte, och argumenten för och emot en avkriminalisering är många. Syftet med den här studien var därför att undersöka hur socialarbetare som arbetar inom missbruk- och beroendevården ställer sig till debatten kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte. LÄS MER

 2. 22. Återintegrering av gatubarn i familj i Nepal : En kvalitativ studie om socialarbetarens roll i återintegreringen av gatubarn och motstånd under återintegreringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Rydberg; Julia Larsson Stjerna; [2019]
  Nyckelord :Gatubarn; socialarbetare; familj; återintegrering; Katmandu; Nepal;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka socialarbetarens roll i återintegreringsprocessen i familj av pojkar som lever på gatan i Nepal samt de motstånd socialarbetaren kan möta under återintegreringen av barnen. Sex socialarbetare vid organisationen Voice of Children i Nepal har medverkat i kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilka ligger som grund för studiens resultat. LÄS MER

 3. 23. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 4. 24. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 5. 25. Socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras arbete med barn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Stjärnsäter; [2019]
  Nyckelord :social worker; work environment; stress; child meetings; misuse; client; socialarbetare; arbetsmiljö; stress; barnsamtal; maktmissbruk; klientkontakt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gör gällande att arbetsvillkoren för socialarbetarna har försämrats över tid, med avseende på arbetsbörda, stress och klientkontakt. Denna studie är en kvantitativ enkätstudie med 162 socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn där myndighetsutövning förekommer. LÄS MER