Sökning: "Socialisationsperspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Socialisationsperspektiv.

 1. 1. Dubbel socialisation : En studie om lärarassistenters första tid i ett pilotprojekt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Gravås; Jannica Geijstedt; [2018]
  Nyckelord :organizational socialization; employee; newcomer; double socialization; external resources; internal resources; personal resources; socialization tactics; pilot project; Organisatorisk socialisation; nyanställda; dubbel socialisation; externa resurser; interna resurser; socialisationstaktiker; pilotprojekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärarassistenters första tid i Uppsala kommuns pilotprojekt. Med utgångspunkt i vad som kallas resursteori har två forskningsfrågor ställts; 1) På vilket sätt har interna och externa resurser bidragit till lärarassistenternas socialisationsprocess? 2) Vilka konsekvenser får lärarassistenternas socialisationsprocess när den sker inom ramen för ett pilotprojekt? Genom semistrukturerade intervjuer studeras specifikt hur åtta projektanställda lärarassistenter i Uppsala kommun upplevt den första tiden som anställda och vilka resurser som varit betydande för deras socialisation. LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Nadja Johansen; Maria Stagnell; [2012]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; Förskola; Kommunikation; Medier; Praktisk-estetiskt arbete; Utveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Samling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Isabella Johansson; Camilla Ohlin; [2009]
  Nyckelord :Förskola; Samling; Barn; Lärande; Socialisation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om vilken betydelse samlingen har på en förskola i en stad i Skåne. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad pedagoger anser om samling i förskolan, samt hur deras uppfattning förhåller sig till förskolans utveckling i ett historiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Det offentliga idrottsstödet - En kartläggning av idrottsföreningarnas syn på det kommunala bidragssytemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Bengt Arman; Carl Sandin; [2008]
  Nyckelord :Idrottsföreningar; Kommunala bidrag; Socialisationsteorier; Utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga idrottsföreningarnas syn på det kommunala bidragssystemet i Halmstad kommun. Undersökningen studerade förhållandet mellan idrottsföreningarna och kommunala bidrag utifrån ett socialisationsperspektiv. LÄS MER