Sökning: "Socialisationsprocessen teori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Socialisationsprocessen teori.

 1. 1. ”INTRODUKTIONEN SER MER STRUKTURERAD UT PÅ PAPPER” En kvalitativ studie om nyanställdas beskrivningar av deras arbetsintroduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Linda Johansson; Jonathan Juhlin; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanställda; praxisgemenskap; self-efficacy; situerat lärande; socialisation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur universitetsanställda, som blivit anställda under de senaste 12 månaderna, erfar och tolkar organisationens checklista för nyanställda, socialisationsprocessen samt lärandet på sin nya arbetsplats.Teori:Det sociokulturella perspektivet såsom det beskrivs utifrån Säljö samt att det breda begreppet socialisation beskrivs och mynnar ut i ett fokus på socialisationsprocessen och socialisationsstrategier. LÄS MER

 2. 2. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Lika barn leker bäst : En intervjustudie om vårdnadshavares val av fristående och kommunal förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ljungqvist; Nina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :vårdnadshavare fristående förskola kommunal förskola likvärdighet kvalitativa intervjuer sociologi;

  Sammanfattning : Educare är ett begrepp som används inom förskolan och är en kombination av lärande och omsorg. Förskolan strävar i Sverige efter att ge varje barn en likvärdig uppväxt som består av omsorg, lärande och socialisation oberoende av vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Stabil drogfrihet : Betydelsefulla och vidmakthållande faktorer för en bestående drogfrihet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Alicia Johansson; Ioana Toca; [2018]
  Nyckelord :Drug-free; addiction; remission; rehabilitation;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att belysa praktikers erfarenhet av olika aspekter som är av betydelse för att klienter inom missbruksvård ska kunna vidmakthålla stabil drogfrihet, samt att belysa olika insaster som kan främja drogfrihet. Den metodologiska utgångspunkten är kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Personlighet, val av utbildning och prestation : en studie av svenska studenter inom humaniora och ekonomi

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Iulia Badin; [2016]
  Nyckelord :Personality; Big Five factor model; RIASEC model; Academic performance; Group differences; College major; Personlighet; Femfaktormodellen; RIASEC-modellen; Akademisk prestation; Grupp skillnader; Utbildningsområden.;

  Sammanfattning : Inom ramarna för Femfaktormodellen var det övergripande syftet med föreliggande studie att undersöka relationen mellan personlighet och val av utbildning respektive akademisk prestation på den valda utbildningen i ett svenskt stickprov. Vidare undersöktes om Hollands (1997) teori, som utvecklades för snart 20 år sedan i USA, kan vara av betydelse i dagens Sverige. LÄS MER