Sökning: "Socialization theory"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Socialization theory.

 1. 1. Clothes Make the (Wo)man: A Qualitative Study on the Construction and Expression of a Green Identity through Second-Hand Clothing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Deutschen; Gloria Moll; [2021]
  Nyckelord :Identity Construction; Green Identity; Sustainability; Second-Hand Clothing; Sustainable Fashion Alternatives; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: This study aims to deepen the understanding of green identity construction and expression among female Gen Z consumers in relation to second-hand clothing. Theoretical Perspective: By applying a sociological and a consumer perspective, identity construction and sustainability act as two research domains in which this study is positioned. LÄS MER

 2. 2. Sex-och samlevnadsundervisningens innehåll,upplägg och genomförande som en del avskolans socialiseringsroll : En studie från elevernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lindgren Karlsson; Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sex and relationship education; primary school; student perspective; socialization; queer theory and norms;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay that deals with students' experience of primary school sex andrelationship education. The purpose was to gain new knowledge into how students in theirfirst year of high school experienced primary school sex education about sexuality, consentand relationships in terms of both its form and content, with a hope to contribute knowledgethat may be relevant to the school's actors who from 2022 will implement new curriculumchanges. LÄS MER

 3. 3. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 4. 4. Föreningsidrottens preventiva påverkan : En kvalitativ studie om föreningsidrottens preventiva påverkan på ungdomar i riskzon

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Olle Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Upbringing; Sports pedagogy; Preventive measures; Socialization theory; Fostran; Idrottspedagogik; Preventiva insatser; Socialisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur ledare och tränare inom föreningsidrotten upplever idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende samt att utforska vilka erfarenheter de har av föreningsidrott som en möjlig preventiv insats. Utifrån detta syfte så användes två frågeställningar: Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare och tränare av föreningsidrott som preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? Samt vilka för- respektive nackdelar upplever ledare och tränare inom föreningsidrotten med idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? En kvalitativ metod användes i form av intervjuer och i studien användes en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Onboardingprocessen under Covid-19-pandemin : en kvalitativ fallstudie kring introduktionen av nyanställda på distans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Selma Bankel; Tove Rosengren; [2021]
  Nyckelord :onboarding; remote work; new employees; Covid-19; pandemic; organizational culture; socialization; onboarding; distansarbete; nyanställda; Covid-19; pandemi; organisationskultur; socialisering;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin har organisationer fått ändra sina arbetssätt och allt fler anställda har fått arbeta hemifrån. Detta innebär även att nyanställda påbörjar sin anställning och introduceras till organisationen på distans, dvs. de genomgår onboardingprocessen på distans. LÄS MER