Sökning: "Socialkonstruktivism genusperspektiv föräldrar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Socialkonstruktivism genusperspektiv föräldrar.

  1. 1. Föräldraskap och Kön- en kvalitativ studie om genusperspektiv på en familjecentral

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Therese Ernstsson; [2011-06-27]
    Nyckelord :Familjecentral; kön; genus; jämställdhet; socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personal på en familjecentral konstruerar föräldraskap och kön i deras dagliga arbete. För att ta reda på hur föräldraskapet gestaltas genom ett könsperspektiv på familjecentralen har jag formulerat två frågeställningar. LÄS MER