Sökning: "Socialkonstruktivism undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Socialkonstruktivism undervisning.

 1. 1. Kommunikativa drag i relation till matematikuppgifter- en observationsstudie av matematiklektioner på lågstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emely Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :kommunikativa drag; serier sammanlänkade uppgifter; kommunikation; matematiska samtal; socialkonstruktivism; sociomatematiska normer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur kommunikativa drag relaterar till uppgifter som används i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte ställs frågor om relationen däremellan. Den första frågan handlar om under vilka faser i en serie sammanlänkade uppgifter som särskilda kommunikativa drag används. LÄS MER

 2. 2. "Hänger ni med?" : En undersökning om danslärares frågor till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Saga Isaxon; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; dance; questions; Mästarlära; dans; frågor; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka typer av frågor som används inom dansundervisningen på gymnasiet samt vilka bakomliggande faktorer och undervisningstraditioner som kan påverka hur lärarna väljer att använda sig av verbal kommunikation i sin undervisning. Arbetet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teori samt socialkonstruktivism som fokuserar på hur kunskap är konstruerad i klassrummets sociala sammanhang genom språk och andra semiotiska medel. LÄS MER

 3. 3. Lärarperspektiv på lärande och inkludering : En sociologisk studie om högstadielärares erfarenheter av nyanlända elevers förutsättningar för lärande och inkludering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända elever; socialkonstruktivism; interaktionism; inkludering; betygsättning; reguljär undervisning; särskild undervisning;

  Sammanfattning : This study examines secondary schoolteachers’ experiences regarding the conditions for learning and inclusion that the Swedish school system offers newly arrived students. The results suggest that the framework and guidelines for learning and inclusion are seen by the teachers as both enabling and restricting. LÄS MER

 4. 4. Socialkonstruktivism i samhällskunskapen : Samhällskunskapslärares syn på och användande av socialkonstruktivism som kunskapsteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Funcke; [2020]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; likvärdighet; bedömning; individualisering; ramfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to disseminate knowledge about how teachers in social studies education resolve the tension between equality in teaching and individualization of teaching in a social constructivist spirit. As well as seeing what obstacles teachers experience in order to implement the best possible teaching. LÄS MER

 5. 5. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER