Sökning: "Socialkonstruktivism undervisning"

Visar resultat 11 - 15 av 22 uppsatser innehållade orden Socialkonstruktivism undervisning.

 1. 11. Lärares frågor i matematikklassrummet

  Master-uppsats,

  Författare :Christina Skodras; [2017-09-20]
  Nyckelord :Frågor; Matematikdiskussion; Matematisering; Serier; sammanlänkade uppgifter; Contexts for learning mathematics; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra lärares bidrag i helklassinteraktion för att ta reda på vilka möjligheter till matematiserande som skapas av de frågor läraren ställer när de undervisar i matematik.Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där samverkan mellan det sociala och psykologiska perspektivet har en central roll i hur lärares frågor och svar hanteras i analysen. LÄS MER

 2. 12. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare, förskolechefer och verksamhetschefer tolkar begreppet undervisning i förskolekontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Agneta Arnryd; Nauel Essarraj; [2017]
  Nyckelord :Teaching; learning; pre-school; pre-school teachers; pre-school managers; head of operations; social constructivism; Undervisning; lärande; förskola; förskollärare; förskolechefer; verksamhetschefer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : In 2011 pre-schools began reporting to the Education Department and were then subject to the school law. Pre-school’s entry into the school system meant that the concept of education became part of the pre-school’s activities. This is also to be implemented into the preschool curriculum. LÄS MER

 3. 13. Vad är elever i årskurs 4-6 intresserade av inomnaturvetenskap? : En enkätundersökning om elevers intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paulina Karlmark; [2015]
  Nyckelord :Naturvetenskap; NO-undervisning; grundskola; elever; intresse; lärande; enkätundersökning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 4-6 anser är intressant inom naturvetenskap.Studiens syfte undersöktes genom en kvantitativ metod i form av en enkät. LÄS MER

 4. 14. En studie kring lärares uppfattningar om matematikboken och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jesper Olofsson; Carl Nielsen; [2015]
  Nyckelord :bedömning; matematikbok; formativ bedömning; summativ bedömning; klassrum; kvalitativa intervjuer; undervisning; socialkonstruktivism; läromedel;

  Sammanfattning : Ambitionen med detta arbete är att undersöka huruvida det finns något mönster mellan användandet av matematikboken och de bedömningsprocesser som sker i skolan. Flera forskare och rapporter (Johansson, 2006; Löwing; 2004; McDuffie & Mather, 2006, Skolverket 2003) pekar på att matematikboken har en väldigt central roll i undervisningen i skolan och att de bedömningar som oftast gjordes var summativa bedömningar i samband med prov eller diagnoser. LÄS MER

 5. 15. "Jag ser mig som en samtalspartner" En studie om fem speciallärares upplevelse av hur deras kompetens som kvalificerad samtalspartner används i verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna A Bergqvist; Linnéa Kristensen; [2014-03-27]
  Nyckelord :speciallärare; kvalificerad samtalspartner; specialpedagogisk handledning; socialkonstruktivism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har som syfte att undersöka speciallärares upplevelse av hur deras kompetens som kvalificerad samtalspartner inom språk-, skriv- och läsutveckling används i verksamheten. Teori: För att få en förståelse för funktionen kvalificerad samtalspartner riktas vårt intresse mot handledning. LÄS MER