Sökning: "Socialkonstruktivism undervisning"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden Socialkonstruktivism undervisning.

 1. 11. Vad är elever i årskurs 4-6 intresserade av inomnaturvetenskap? : En enkätundersökning om elevers intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paulina Karlmark; [2015]
  Nyckelord :Naturvetenskap; NO-undervisning; grundskola; elever; intresse; lärande; enkätundersökning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 4-6 anser är intressant inom naturvetenskap.Studiens syfte undersöktes genom en kvantitativ metod i form av en enkät. LÄS MER

 2. 12. "Jag ser mig som en samtalspartner" En studie om fem speciallärares upplevelse av hur deras kompetens som kvalificerad samtalspartner används i verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna A Bergqvist; Linnéa Kristensen; [2014-03-27]
  Nyckelord :speciallärare; kvalificerad samtalspartner; specialpedagogisk handledning; socialkonstruktivism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har som syfte att undersöka speciallärares upplevelse av hur deras kompetens som kvalificerad samtalspartner inom språk-, skriv- och läsutveckling används i verksamheten. Teori: För att få en förståelse för funktionen kvalificerad samtalspartner riktas vårt intresse mot handledning. LÄS MER

 3. 13. Analys av förekomsten av diskriminerande strukturer i läromedel och kursplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stefan Larsson; [2012]
  Nyckelord :eurocentrism; strukturell rasism; critical race theory; etnisk diskriminering; kursplaner; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Då flera tidigare rapporter slagit fast att diskriminering inom skolan återfinns såväl som i läromedel och i skolan som institution så syftar detta arbete till att analysera om även nyproducerade läromedel för grundskolan och gymnasiet, och i detta fall en kursplan från lärarutbildningen, kan sägas bidra till att upprätthålla diskriminerande strukturer. Detta arbete är framförallt inriktat på begrepp som etnocentrism och etnisk diskriminering och förekomsten av dem. LÄS MER

 4. 14. Språkinlärning i mångkulturella klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ellen Hedin; Ellen Hedin; [2012]
  Nyckelord :Språk; Kultur; Didaktik;

  Sammanfattning : Författare: Ellen Hedin Handledare: Elisabeth Söderquist Examinator: Jan Härdig Titel: Språkinlärning i mångkulturella klassrum – en kvalitativ studie av hinder och möjligheter för lärande i SFI-verksamhet Ämne: Lärarutbildning År: 2012 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur elever och lärare agerar i grupp och gentemot varandra för att utröna hinder och möjligheter för språkinlärning. Metod och teori: Studien utförs med kvalitativ metod i form av deltagande observation. LÄS MER

 5. 15. "Inga konstigheter" : en intervjustudie av idrottslärares åsikter kring rörelsehinder i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jonatan Kemi; [2011]
  Nyckelord :Idrott hälsa; inkludering; rörelsehinder; socialkonstruktivism; åsikter;

  Sammanfattning : Rörelsehinder i undervisningen är ett fenomen som ställer vissa krav på en lärare i Idrott och hälsa, eftersom ämnet har en fysisk prägel. Faktum är att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, men hur tänker lärarna kring detta?Syftet med examensarbetet är att undersökaidrottslärares åsikter kring undervisning med rörelsehindrade elever i grundskolan. LÄS MER