Sökning: "Socialkonstruktivism undervisning"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade orden Socialkonstruktivism undervisning.

 1. 16. Lärarens upplevelse av elevernas mobiltelefonanvändning i klassrummet : en fallstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Maritha Olsson; [2011]
  Nyckelord :Artefakt; undervisning; kunskapsutveckling; lärare; elev; mobiltelefon artefact; education; learning; mobile phone; student; teacher.;

  Sammanfattning : Något händer när ny teknik gör intåg i klassrummet där undervisning, studier och lärande i olika ämnen står på schemat. I nästan varje elevs ficka finns idag en populär artefakt, mobiltelefonen. Att telefonen påverkar skolkulturen är förståeligt. LÄS MER

 2. 17. Monokulturellt i det mångkulturella : en kvalitativ studie om hur historielärare bedriver undervisning med en mångkulturell elevsammansättning

  L3-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Fredrik Svensson; Cindie Velin; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; hegemoni; historieundervisnig; interkultur; kvalitativ; monokultur; mångkultur; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : I forskning om den mångkulturella skolan ges stort utrymme åt undervisning som bedrivs där i stort. Litet fokus riktas dock specifikt till historieundervisningen och historieämnet. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare i historia bedriver sin undervisning med en mångkulturell elevsammansättning. LÄS MER

 3. 18. Utomhusundervisning : en pedagogikens "Calzone"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Susanne Andersson; Birgitta Vestlund Nurkkala; [2008]
  Nyckelord :socialkonstruktivism; lärande; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Vi har i vår bakgrund tagit upp aktuell forskning kring attbedriva undervisning i utomhusmiljö. Vi har valt att se på dettaur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när det gäller eleverslärande. LÄS MER

 4. 19. Fysik - kan det vara något för flickor? : En kvalitativ studie om undervisningsmetodikens betydelse för ämnet fysik

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Sabine Falk; [2006]
  Nyckelord :Naturvetenskaplig undervisning; naturvetenskap; konstruktivism; sociokulturalism; socialkonstruktivism; genusfrågor; flickor; intresse; motivation; förståelse; lärande; högstadiet; fysik; undervisningsmetodik; behaviorism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska högstadieflickors inställning till metodikfrågor i ämnet fysik. Studien granskar vilken slags undervisningsmetodik som dominerar dagens fysikundervisning samt undersöker vilken metodik flickor anser som mest befrämjande i meningen av förståelse, lärande, intresse och motivation till fortsatta fysikstudier. LÄS MER