Sökning: "Socialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Socialpedagog.

 1. 1. "Det är allas våra barn" : Heltidsanställda mentorers främjande arbete med elever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nellie Lagerqvist; Hannah Olivares; [2022]
  Nyckelord :Heltidsmentor; Socialpedagog; Psykisk hälsa; Relation;

  Sammanfattning : Den aktuella studiens syfte har varit att undersöka hur socialpedagoger arbetar främjande för elevers psykiska samt psykosociala hälsa, vilka möjligheter, hinder och/eller begränsningar som understryks samt möjliga utvecklingsområden avseende deras arbete. Studiens metodologiska utgångspunkt var socialkonstruktionistiskt med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Socialpedagogens mest betydande kompetens : Socialpedagoger som yrkesverksamma inom HVB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Philippa Gustafsson; Tim Kronholm; [2022]
  Nyckelord :Socialpedagog; kompetens; HVB; verksamhetschef; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att få en ökad insikt i hur verksamhetschefer, inom HVB, ser på socialpedagogers kompetens i arbetet och i relation till utbildning, arbetsuppgifter och kunskap. Studien tar sin metodologiska utgångspunkt i hermeneutiken och fenomenologin då avsikten varit att söka förståelse i hur den socialpedagogiska kompetensen förstås och tolkas av verksamhetschefer inom HVB. LÄS MER

 3. 3. Hur ska vi hjälpa dig att blomma ut? : En kvalitativ studie om en grupp socialpedagogers upplevelser av arbetet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Tomasson; Nazanin Jamal Zadeh; [2022]
  Nyckelord :NPF; HVB; autism; ADHD; socialpedagog;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en kvalitativ intervjustudie som riktar in sig på professionella inom HVB-hem och deras upplevelser av arbetet med placerade barn och unga som har en NPF-diagnos. De diagnoser som studien innefattar är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 4. 4. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolans lärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berör möjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 5. 5. ELEVHÄLSANS PERSPEKTIV PÅ MÖJLIGHETER TILL STÖD OCH RESURSER FÖR ELEVER MED ADHD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amida Biao; Rita Lemrini; [2021]
  Nyckelord :ADHD; care effort; categorization; mental illness; school; shame; stigma; ADHD; elevhälsoteam; kategorisering; psykisk ohälsa; skam; skolan; stigma; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevhälsans perspektiv på elever med en ADHD-diagnos och deras möjligheter till stöd och resurser i skolan, samt elevhälsans inställning till relationella konflikter såsom skam, stigma och kategorisering. För att förklara detta har tre frågor formulerats: Hur uppfattar elevhälsoteamet elever med ADHD och möjligheten att utveckla psykisk ohälsa? Vilka faktorer påverkar den hjälp dessa elever får när behov uppstår? Vid vilken tidpunkt börjar elevhälsoteamet uppleva en relationell konflikt? I studien insamlades data och en tematisk analys genomfördes. LÄS MER