Sökning: "Socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet Socialpedagogik.

 1. 1. Fotboll, ett lärande för livet, eller?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sebastian Bengtsson; Rafael Diaz; Vladimir Majdandzic; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; Fotboll; Diskurs; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att definiera vilka diskurser som framträder i lärare i fritidshemmets utsagor om fotbollsspelande på fritidshem och att identifiera diskursiva mönster i deras språkliga uttryck. Genom vår studie hoppas vi bidra med antingen nya eller lite mer fördjupade kunskaper om hur lärare i fritidshemmen talar om fotboll. LÄS MER

 2. 2. Socialpedagogiskt arbetsätt i skolan för elever med ADHD : Socialpedagoger

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Endrita Kciku; Majlinda Gashi; [2023]
  Nyckelord :ADHD; education; social pedagogy; social pedagogue; school social workers; special needs students; Sweden.; ADHD; elever med särskilda behov; socialpedagogik; socialpedagoger; Sverige; utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I skolor har det socialpedagogiska perspektivet börjat ta en större plats i det pedagogiska arbetet med elever. Grunden i socialpedagogik är den samhälleliga fostran som genom socialpedagogiskt arbetsätt leder till ett förändringsarbete. Det socialpedagogiska bemötandet är en viktig del i arbetet med elever som har ADHD. LÄS MER

 3. 3. Hur socialpedagoger upplever sitt arbete med ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om arbete med ensamkommande barn och ungdomar inriktat mot socialpedagogik utifrån ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Prshang Rahimi; [2023]
  Nyckelord :Socialpedagogik; sociokulturellt perspektiv; lärprocesser och relation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att förstå hur socialarbetarna ska bemöta ensamkommande barn och ungdomar samt utveckla sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom detta område vilket i sin tur kommer att bidra till bättre integration. Att fly från hemlandet är mycket svår upplevelse och det ställer oerhört stora krav på vuxna som möter ensamkommande barn och ungdomar som förlorar sin trygghet. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av skolmotivation och socialpedagogik : En kvalitativ analys av professionellas muntliga framställningar om motivationshöjande arbete med elever i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Danilo Figueroa Toro; Emelie Gall; [2023]
  Nyckelord :High School; Relationship; Participation; Autonomy; Motivation; Gymnasiet; Relation; Delaktighet; Autonomi; Motivation;

  Sammanfattning : Syfte med föreliggande studie är att bidra till kunskapsutveckling relaterat till professionellas muntliga framställningar om professionellas motivationshöjande arbete med elever på gymnasiet. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivism eftersom de professionellas motivationshöjande arbete med eleverna är ett socialt fenomen präglat av sociala interaktioner och relationer. LÄS MER

 5. 5. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hur olika professionella arbetar med barn till föräldrar med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Diana Faiz Gharib; Elizabeth Palma; [2023]
  Nyckelord :Barn; behandlingsmetoder; föräldrar; psykisk ohälsa; samverkan; socialpedagogik; svårigheter och möjligheter; risk- och skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att belysa professionellas erfarenheter om arbetet med barn till föräldrar som har psykisk ohälsa avseende arbetets innehåll, hinder och möjligheter samt samverkan med andra professionella aktörer. Studien utgår från en metodologisk utgångspunkt inom hermeneutiken med semistrukturerade intervjuer där sex professionella intervjuades. LÄS MER