Sökning: "Socialpolitiska mål"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Socialpolitiska mål.

 1. 1. Social hänsyn - En studie om hur socialpolitiska mål översätts till sociala krav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Vernby; Helena Fridh; [2019-03-19]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Social hänsyn; Socialpolitiska mål; Sysselsättning; Översättning; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling kan utgöra ett kraftfullt redskap för att uppnå socialpolitiska mål, såsom ökad sysselsättning bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, genom att social hänsyn beaktas vid offentliga upphandlingar. Forskningslitteraturen och myndigheters kunskap inom området är dock bristfällig. LÄS MER

 2. 2. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetskrav i upphandling – en fråga om att vilja, kunna och förstå?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabella Thorssell; Lina Pilestål; [2015-09-23]
  Nyckelord :offentlig upphandling; social hänsyn; jämställdhet; Västra Götalandsregionen; implementering; motstånd;

  Sammanfattning : Den offentliga upphandlingen anses genom sin storlek och ekonomiska tyngd vara ett bra verktyg för att förbättra samhället och uppnå socialpolitiska mål. Detta genom att ta hänsyn till sociala aspekter vid upphandlingen och på så sätt skapa incitament för leverantörerna att bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 4. 4. " ...bästa tänkbara förhållanden" - En studie av hur citytesen motiverade Norrmalmsregleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sebastian Christner; [2015]
  Nyckelord :citytesen; Nedre Norrmalm; sanering; markanvändning; Stockholm; stadsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : 1928 började stadsplaneorgan i Stockholm stad planera åtgärdandet av stadsplaneproblem på Nedre Norrmalm. I diskursen var det aldrig fråga om, utan hur dessa kunde lösas genom stadssanering: omfattande rivningar av stadsdelens befintliga bebyggelse. LÄS MER

 5. 5. Kommunal markförsäljning--Styrmedel för välfärdsambitioner? En studie av EU-rättens förhållande till kommunal markförsäljning och av Sveriges förhållande till EU-rätten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ina Lunneryd; [2013-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med unionens regelverk kring statligt stöd som utgångspunkt behandlas i uppsatsen EU-rättens förhållningssätt till kommunal markförsäljning. Vid försäljning av mark kan en kommun ha andra ambitioner än att endast erhålla högsta möjliga pris. LÄS MER