Sökning: "Socialt arbete och segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Socialt arbete och segregation.

 1. 1. Att exportera sociala problem : Olika professioners uppfattningar av social dumpnings konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sandra Johansson; Andreas Onelius; [2021]
  Nyckelord :Consequences; Housing segregation; Social dumping; Social exclusion; Boendesegregation; Konsekvenser; Social dumpning; Social exkludering;

  Sammanfattning : Social dumpning innebär att kommuner får personer som är i behov av ekonomiskt bistånd att flytta till andra kommuner. Syftet med studien var att undersöka olika professioners upplevelse av vilka konsekvenser social dumpning kan ha för individer som utsätts för detta. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande barn och ungas integrationsprocess i det nya landet : En kunskapsöversikt om hinder och möjligheter för integration

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Norhan Abou-Soultan; Saga Ismail; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied children; unaccompanied minors; coping strategies; integration; adaption;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate young unaccompanied childrens’ experiencesof integration and their coping strategies used to deal with integration challenges in thenew country. The study also draws attention to professionals' experiences of difficulties and opportunities of integration work with unaccompanied children and young people. LÄS MER

 3. 3. Boendesegregation och grannskapseffekter : En kvalitativ studie med Råslätt i fokus

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Boendesegregation innebär att individer, eller snarare grupper av individer, lever rumsligt åtskilda från varandra, och grannskapseffekter är den möjliga påverkan grannskapet har på individen, och som påverkar dennes livschanser. Den socioekonomiska segregationen har ökat från 1990-talet och framåt, den etniska segregationen ännu mer. LÄS MER

 4. 4. ”Mer observatörer än praktiska utförare” : En kvalitativ studie om vilka kompetenser socionomer upplever sig ha utvecklat vid verksamhetsförlagd utbildning utomlands

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helen Andersson; [2021]
  Nyckelord :Competence; international placement; international social work; social work education; Kompetens; VFU utomlands; internationellt socialt arbete; socionomutbildningen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socionomer upplever att deras kompetens inom socialt arbete påverkats genom VFU utomlands. Två frågeställningar formulerades; vilka kompetenser socionomer upplevde sig ha utvecklat under VFU utomlands samt hur kompetenserna användes i det dagliga arbetet. LÄS MER

 5. 5. Ungdomskriminalitet på Ålidhem : En kvalitativ studie om ungdomskriminalitetens orsaker och det förebyggande arbetet på Ålidhem i Umeå

  L3-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abed Alturk; Simon Gebregziabher; [2021]
  Nyckelord :ungdomskriminalitet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks unga män i åldern från 18 - 30 år och deras uppfattningar kring Ålidhemsområdets brottsutveckling. Nyckelord vi har använt oss utav är ungdomskriminalitet, utsatta områden och segregation. Denna studie har en kvalitativa ansats av data som samlades in från sex olika respondenter. LÄS MER