Sökning: "Socialt samspel i lek"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Socialt samspel i lek.

 1. 1. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Artefakters inverkan på barns sociala samspel : En kvalitativ studie om förskollärarens uppfattningar hur artefakter främjar barns sociala samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jwan Dawood; Therese Westmark; [2022]
  Nyckelord :Socialt samspel; Artefakter; Förskollärarens förhållningssätt; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning av hur artefakter kan användas som verktyg i syfte att främja barns sociala samspel. Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod, där intervjuer genomförts med åtta förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller inte vara - digitala medier och dataspel på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidslärares förhållningssätt till digitala medier och dataspel på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Jens Barregren; Linnea Rosin; [2022]
  Nyckelord :samspel; fritidslärare; digitala medier; dataspel; digital lek; SAMR-modellen; fritidshem;

  Sammanfattning : Digitala medier och dataspel utgör ett stort intresse bland barn och ungdomar. Studien har tagit reda på hur fritidslärare förhåller sig till användandet av digitala medier och dataspel som ett verktyg för socialt samspel och lärande i fritidsverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Konflikter i den fria leken : Fritidshemslärarnas syn på vad som orsakar att elever hamnar i konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola

  Författare :Soner Celebi Cetin; Annabell Izgi; [2022]
  Nyckelord :konflikt; fri lek; socialt samspel;

  Sammanfattning : In this study we will present what causes influence pupils in the after-school program to end up in conflicts. The aim of this study is to investigate after-school teachers' perceptions of why conflicts occur in the after-school program. For the collection of our empirical material we chose qualitative interviews. LÄS MER

 5. 5. Inkludering och exkludering i flerspråkiga barngruppers fria lek : En studie av förskollärares och barnskötares beskrivna upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Hübsch; [2022]
  Nyckelord :Exclusion; Free play; Inclusion; Intercultural; Multilingual; Preschool; Exkludering; Flerspråkighet; Fri lek; Förskola; Inkludering; Interkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alla har troligtvis någon gång upplevt exkludering från en gemenskap och den törn i självkänslan det kan ge. Exkluderingar såväl som inkluderingar sker redan i förskolans sociala arena för samspel. I flerspråkiga barngrupper kan språkanvändning eventuellt användas som ett maktredskap för att exkludera varandra. LÄS MER