Sökning: "Socialt samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 826 uppsatser innehållade orden Socialt samspel.

 1. 1. Det sociala lärandet i fritidshemmet - ett lärande för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Bäcklin; Frida Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social learning; after-school center; interplay; social; Socialt lärande; fritidshem; samspel; socialt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur lärare i fritidshemmet beskriver det arbete som sker med det sociala lärandet i fritidshemmet och vad lärarna ser som viktiga faktorer inom detta. Frågeställningarna som har använts i studien är: ·Vilka faktorer anser lärare i fritidshemmet är viktiga i arbetet med det sociala lärandet? · Hur beskriver lärare i fritidshemmet arbetet med det sociala lärandet i den dagliga verksamheten? Studien baseras på kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer där sex respondenter har medverkat och tidigare forskning använts som underlag för vår studie. LÄS MER

 2. 2. Socialt lärade för elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En kvalitativ studie av fritidshemspersonalens syn på arbetet med socialt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jakob Bergman; Rasmus Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Elever med behov av särskilt stöd; Fritidshem; Katergoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Socialt lärande; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidshemslärare och fritidspedagoger uppfattar och resonerar kring sitt arbete med socialt lärande för de elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Arbetets syfte och frågeställningar har sin grund i att vi upplevde att forskningsfältet inom detta område för fritidshemmet var begränsat. LÄS MER

 3. 3. Teknikundervisning på förskolegården : En kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares syn på att bedriva teknikundervisning på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cornelia Bengtsson; Sandra Mäkinen; [2022]
  Nyckelord :barnskötare; förskollärare; förskolegård; samspel; sociokulturellt perspektiv; teknikundervisning; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra förskollärares och barnskötares uppfattningar av teknikundervisning på förskolegården. Studien utgick från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra förskollärare och en barnskötare. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan : En kvantitativ studie om förekomsten av högläsning i förskolan och förskollärares syfte med aktiviteten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tatyana Thiger; Marie Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Högläsning; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av högläsning i förskolan och vilka avsikter förskollärarna har med aktiviteten. Studien är baserad på en kvantitativ ansats genom en webbenkätsundersökning riktad till förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER