Sökning: "Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa.

 1. 1. Barns upplevelser av att leva medtyp 1-diabetes: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Felicia Bengtsson; Ellinor Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :Type 1 Diabetes; Child; Experience; Diabetes Mellitus typ 1; Barn; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Typ 1-diabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos barn och utgången är dödlig utan behandling. Behandlingen består av livslång insulintillförsel i kombination med blodsockerkontroll, kostberäkning och fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan springa ifrån det mesta men man kan aldrig springa ifrån sig själv… och själen kommer alltid ikapp en till sist” : En kvalitativ intervjustudie om äldres upplevelser av psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Olle Karlberg; Louise Morreau; [2020]
  Nyckelord :Aging; social exclusion; fulfillment; attitudes to mental health; social support; attitudes to mental health care; Åldrande; utanförskap; meningsfullhet; attityder till psykisk ohälsa; socialt stöd; vårdattityder;

  Sammanfattning : Studien syftade till att öka kunskapen om äldres syn på psykisk ohälsa utifrån frågeställningen: Hur upplever äldre psykisk ohälsa? Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes (åldrar mellan 66–84, M=75,25) och analyserades utifrån tematisk analys. Fyra teman identifierades: Det är inte lätt att vara gammal, Ett harmoniskt åldrande, Det finns ju roligare saker att prata om och Man får nog bra vård om man väl kommer till. LÄS MER

 3. 3. Barn vill om barn kan : Konsekvenser för individen när samhälleliga strukturer brister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; Agnes Stuchly; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; division of responsibilities; preventive intervention; school absence; neuropsychiatric disability; Samverkan; ansvarsfördelning; förebyggande insatser; skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur respondenter från olika verksamheter upplever ansvarsfördelning och samverkan kring elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en problematisk skolfrånvaro. Vidare undersöks vilka faktorer som orsakar skolfrånvaro samt hur skolorna konkret arbetar förebyggande för att elever inte ska bli frånvarande från skolan. LÄS MER

 4. 4. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. SKOLKURATORERS UPPLEVELSE AV SOCIALT UTANFÖRSKAP BLAND BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexandra Franzén; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Skola; Skolkurator; Socialt utanförskap; Children; Participation; School; School counselor; Social exclusion;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur skolkuratorer upplever socialt utanförskap bland barn i åldrarna 7–12 år. Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat och analys är sex halvstrukturerade intervjuer med skolkuratorer. Materialet har sedan analyserats med hjälp av kodning. LÄS MER