Sökning: "Socialtjänsten missförhållanden barn"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Socialtjänsten missförhållanden barn.

 1. 1. Skolans information till elever om vad ett missförhållande i hemmet är : En kvalitativ studie om lärarnas uppfattningar och erfarenheter av att prata med elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Berg; Erika Sandström; [2022]
  Nyckelord :Childs’s perspective; maltreatment at home; prevention; Talking to children; School; Barnperspektiv; missförhållande hemma; prevention; samtala med barn; skola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka mellanstadielärarnas uppfattningar och erfarenheter kring att samtala med elever om missförhållanden hemma,samt deras upplevelser av hur samverkan med socialtjänsten fungerar. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer och respondenterna bestod av sex lärare på mellanstadiet i från olika kommuner i Mellansverige. LÄS MER

 2. 2. "Det handlar ju om ett litet barn som inte ska fara illa" : En intervjustudie om BB-barnmorskors erfarenheter av orosanmälan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Frost; Karin Grip; [2021]
  Nyckelord :barn som far illa; försummelse; barnmisshandel; anmälningsplikt; orosanmälan; barnmorska; BB-vård; erfarenhet;

  Sammanfattning : I Sverige finns det tusentals barn som far illa på grund av missförhållanden i familjen. Barnmorskor är en av de yrkeskategorier som omfattas av anmälningsplikten till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn riskerar att fara illa. LÄS MER

 3. 3. Att anmäla eller inte anmäla när ett barn far illa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Ekeroth; Linnéa Tallvik; [2020-08-06]
  Nyckelord :Orosanmäla; sjuksköterska; anmälningsplikt; barnmisshandel; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och att få växa upp under trygga förhållanden. Dessvärre lever inte alla barn efter dessa villkor. Vissa barn far illa och utsätts för hot, missförhållanden och försummelse, vilket orsakar ett stort lidande. LÄS MER

 4. 4. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 5. 5. "Vi gör orosanmälningar och de begär ut journaler" : BVC-sköterskors erfarenheter av att samverka med socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Ebba Friberg; Denise Näslund; [2020]
  Nyckelord :Child abuse and neglect; Child health care; Collaboration; Cooperation; Reporting child maltreatment; Social Services; Barn som far illa; BVC; Orosanmälan; Samarbete; Samverkan; Socialtjänst;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine what obstacles and possibilities nurses at the Swedish child health services (CHS) experience in collaborating with social services when suspecting child maltreatment. Empirical data was collected through interviews with three CHS nurses and analyzed with a phenomenological approach. LÄS MER