Sökning: "Socialtjänstlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet Socialtjänstlagen.

 1. 1. "JAG PRATADE OM SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL, OCH TOLKEN MÅLADE UPP EN SOL" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och utmaningar i det professionella mötet med klient där tolk är närvarande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Stråhle; Tova Danngren Stenlund; [2024]
  Nyckelord :Social worker; interpreter; power; communication; social work; Socialsekreterare; tolk; makt; kommunikation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser och utmaningarmed tolkanvändning i det professionella mötet. Studien utgick från en kvalitativ metod sombestod av sju semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. “...vi måste också ha en ganska så stor arbetsprestation” : Ledarskap inom socialtjänsten och dess påverkan på socialsekreterares arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Isak Berntsson; Wilma Simmeborn; [2024]
  Nyckelord :work performance; leadership; social work; thematic analysis; trust-based leadership; positive reinforcement; social worker; workload; positive stress; arbetsprestation; ledarskap; socialt arbete; tematisk analys; tillitsbaserat ledarskap; positiv förstärkning; socialsekreterare; arbetsbelastning; positiv stress;

  Sammanfattning : Socialsekreterare inom barn och unga är en yrkesgrupp där det förekommer hög arbetsbelastning och stressrelaterade sjukskrivningar. Det framkommer i socialtjänstlagen att myndighetsutövningen inom socialtjänsten ska ske skyndsamt, vilket ställer krav på att socialsekreterare har en hög arbetsprestation. LÄS MER

 3. 3. SKOLPERSONALS ERFARENHETER AV BARN SOM FAR ILLA : En kvalitativ studie om de resonemang som leder till orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Porvari; Mikaela Törnlind; [2024]
  Nyckelord :mandatory reporting; children; Social Services; school; preschool; cooperation; anmälningsplikt; barn; socialtjänst; skola; förskola; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka förskole- och skolpersonals upplevelser och erfarenheter av barn som far illa och de omständigheter som leder fram till en orosanmälan. Empirin har samlats in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer och har sedan analyserats med hjälp av rollteori. LÄS MER

 4. 4. Hur har diskursen kring biståndsbestämmelsen förändrats över tid? En diskursanalys av socialtjänstlagens biståndsbestämmelse och handläggningen av den

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Algotsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :Socialtjänstlagen; Myndighetsutövning; Biståndsbestämmelsen; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Min studie har en utgångspunkt i en problemformulering kring den samhällsförändring och inkrementella kunskapsökning inom socialt arbete som skett sedan socialtjänstlagen infördes 1982. Då en ny socialtjänstlag är förestående så är syftet med min studie att synliggöra underliggande föreställningar i diskursen eller diskurserna kring myndighetsutövning, biståndsbestämmelsen och handläggningen av den. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstlagen i ett förändrande skede – En analys av förslaget om insatser utan föregående individuell behovsprövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Kulle; [2023]
  Nyckelord :Socialrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under lång tid haft ett skyddsnät för att kunna bistå individer som inte kunnat klara sig själva. Dagens socialtjänstlag (2001:453) (SoL) bygger på 1980 års socialtjänstreform och därtill hörande anda och principer. LÄS MER