Sökning: "Socialtjänstlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet Socialtjänstlagen.

 1. 1. "Ekonomi och barn, det är ju två väldigt känsliga frågor" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet vid arbete med barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Marija Zuna; Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :financial aid; social assistance; child perspective; room of action; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; barnperspektiv; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : That the child perspective is something that is to be considered when making decision that affect the child is stipulated in the Social Services Act (2001:453). Since the United NationsConvention on the Rights of the Child (SFS 2018:1197) became law, the rights of the child have gained even more strength. LÄS MER

 2. 2. Värdet av att ställa frågor om våldsutövning rutinmässigt : En intervjustudie om socialtjänstens våldsförebyggande arbete genom identifikation av potentiella våldsutövare

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ebba Nordell; Anna Höij; [2022]
  Nyckelord :Intervjuer; rutinfrågor; mäns våld mot kvinnor; våldsförebyggande arbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem världen över som får förödande konsekvenser för både kvinnor, barn och samhälle i form av ohälsa hos individen och höga samhällskostnader. Trots detta är våld och våldsutövning ett tabu- och skambelagtämne i samhället i stort där få insatser riktas till våldsutövarna som målgrupp och få arbetar rutinmässigt med att identifiera potentiella våldsutövare. LÄS MER

 3. 3. Brukardelaktighet för demenssjuka personer : En kvalitativ intervjustudie om hur biståndshandläggare resonerar och hanterar utmaningar vid bedömningsmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Vedin; Erna Kamberovic; [2022]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmanderätt; empowerment; handlingsutrymme; äkta dilemman; självförsummelse.;

  Sammanfattning : Personer som lever med en demenssjukdom blir allt fler och är en utsatt grupp i samhället på grund av att de har svårare att göra sig delaktiga och föra sin talan. Det är därför av intresse att studera hur socialtjänstlagens krav om brukardelaktighet tas tillvara vid bedömningsmöten samt vad som sker vid dessa möten för att bidra med kunskap och förståelse. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa som ett mellanbegrepp

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Ahmad Kullab; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnen är en av samhällets viktigaste delar och stater strävar efter att se till att varje barnsbehov tillgodoses och barnen får sina rättigheter. I Sverige finns det flera lagar som rör barnen,till exempel föräldrabalken, socialtjänstlagen (SoL) samt lagen med särskilda bestämmelserom vård av unga (LVU). LÄS MER

 5. 5. Utredningsplacering på utredningshem för familjer : En explorativ studie om förekomst av och möjliga påverkansfaktorer för utredningsplacering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Flanagan; Linnéa Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Den sociala barnavården; Utredningshem; Utredningsplacering; The Decision Making Ecology; Placering utanför hemmet ;

  Sammanfattning : Beslut som fattas inom den sociala barnavården är ett resultat av en komplex process med flertalet påverkansfaktorer att ta hänsyn till. Beslut om placering utanför hemmet är en ingripande insats i barns och familjers livssituation, beslut som grundas i socialtjänstens utredning och bedömning. LÄS MER