Sökning: "Socio- emotionella problem"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Socio- emotionella problem.

 1. 1. En gång mobbad, alltid missnöjd? : En studie om det socio-emotionella stödets inverkan på livstillfredssställelsen bland skolungdomar som är utsatta för mobbning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Emma Doktár; Alida Magnusson; [2019]
  Nyckelord :bullying victimization; life satisfaction; adolescents; socio-emotional support; Health Behaviour in School-aged Children; utsatthet för mobbning; livstillfredsställelse; skolungdomar; socio-emotionellt stöd; Health Behaviour in School-aged Children;

  Sammanfattning : Bullying is a serious social problem that has increased among Swedish adolescents. Bullying victimization has a negative impact on adolescents life satisfaction and it’s therefore important to gain knowledge about factors that can have a positive impact on this relationship. LÄS MER

 2. 2. Att möta elever med DAMP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Lorentzon; Britt-Marie Wernholt; [2001]
  Nyckelord :Education; DAMP; MBD; Koncentrationssvårigheter; Neuropsykiatriska Symtom; Socio- emotionella problem; Särskilda svårigheter; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och empirisk undersökning ta reda på hur lärare på bästa sätt kan underlätta för DAMP-barn i skolan. Arbetet börjar med en litteraturgenomgång där det först beskrivs vad DAMP innebär. Vidare tas de svårigheter upp som DAMP-barn kan ha och vilka problem som kan möta dem i skolan. LÄS MER

 3. 3. Barn med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Lundgren; Åsa Hagberg; [2000]
  Nyckelord :Education; Koncentrationssvårigheter; socio-emotionella problem; DAMP; AD HD; åtgärdsprogram; Pedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Det övergripande syftet med arbetet är få en bred kunskapsbas inom området. Metoderna vi använt oss av är litteraturstudier och empiriska studier. LÄS MER