Sökning: "Socioekonomiska förutsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Socioekonomiska förutsättningar.

 1. 1. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
  Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

  Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge råd och stöd till föräldrar, kring fysisk aktivitet i barnhälsovården : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Nord; Linn Wolfram; [2024]
  Nyckelord :advice; child health care; experience; nurse; physical activity; support; barnhälsovården; erfarenheter; fysisk aktivitet; råd; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktiviteten minskar både globalt och nationellt, vilket bidrar till ökad risk för ohälsa. Lite drygt två tredjedelar av barnen uppnår inte rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Barnets fysiska aktivitetsnivå påverkas bland annat av socioekonomiska och demografiska skillnader. LÄS MER

 3. 3. Likvärdighetsuppdragets komplexitet : Att möta barn i ett samhälle präglat av social ojämlikhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Jonsson; Linnea Hallgren; [2024]
  Nyckelord :Förskollärare; erfarenheter; likvärdighet; socioekonomiska förutsättningar; förskolans kvalitet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom förskollärares beskrivna erfarenheter undersöka hur de med hjälp av olika tillvägagångssätt arbetar med likvärdighetsuppdraget. Denna kvalitativa intervjustudie har genomförts med åtta förskollärare i tre områden med höga respektive låga socioekonomiska förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet i närområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Boberg; Johan Garpsäter; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; föreningsliv; socialt lärande; fritidshem; socioekonomi;

  Sammanfattning : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2020) skriver att all personal som arbetar inom skola och fritidshem ska arbeta för att samverka med föreningslivet i närområdet för att stärka elevernas lärande. Genom tidigare forskning kan vi se att föreningslivet och fritidshemmet är två platser som har stor möjlighet att främja elevernas lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Inget tjafs och bråk!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Konstantoulas; Daniel Rosenqvist; [2023-10-24]
  Nyckelord :rast; rastverksamhet; praktikgemenskap; allians; ramfaktorer; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att jämföra förutsättningar att bedriva en rastverksamhet som skapar möjligheter för elever att ingå i praktikgemenskaper och allianser. Vi undersöker om synen på rasten som social arena för elever, det pedagogiska uppdraget och förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna. LÄS MER