Sökning: "Sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 2823 uppsatser innehållade orden Sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 2. 2. Kan uppgiftsbaserad språkundervisning (TBLT) motivera elever att lära sig spanska? : - En studie av ett utvecklingsarbete på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sarah Mc Glinn; [2022]
  Nyckelord :Moderna Språk; Motivation; Sociokulturellt Perspektiv; Spanska; TBLT; Uppgiftsbaserad Språkundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en motivationsproblematik som uppstått i ämnet spanska på en relativ liten friskola i Malmö. Stora kunskapsluckor i årskurs 9 har lett till ett moment 22 där kunskapsbristen skapat osäkerhet inför att använda språket och svårigheter att hänga med i läromedlet som användes på skolan. LÄS MER

 3. 3. Visionen om interkulturell kompetens i Lgr11 - moderna språk och tyska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Helene Reintjes; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell kompetens; kultur; moderna språk; tyska;

  Sammanfattning : Kurs- och läroplaner styr svensk skolas syfte, mål och innehåll. Vår nuvarande läroplan Lgr11 är en lärares främsta styrdokument och jag har velat undersöka vad som står i denna skrivelse avseende kultur med utgångspunkt i moderna språk med fokus på tyska. LÄS MER

 4. 4. Hur förskollärare skapar deltagande för flerspråkiga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jelena Matusevska; Linda Nord; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; social and cultural interaction; native language; linguistic mediation; preschool; Flerspråkighet; socialt och kulturellt samspel; modersmål; språklig mediering; förskola.;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa undersökningen har fokus på förskollärarnas resonemang om sitt arbete med flerspråkiga barn i förskolans undervisning. Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om flerspråkiga barn i förskolans utbildning genom att undersöka hur förskollärarna resonerar om flerspråkiga resurser och miljöer för att skapa deltagande. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljöer : Miljöns betydelse för lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Julia Töyrylä; Hannah Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Lärmiljö; Förskola; Fysisk miljö; Pedagogiskt innehåll;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se hur förskolans miljö används till att utforma utbildningen och hur den kan stimulera barns utveckling. Samt även att se hur olika förskolor använder material och lärmiljö. En kvalitativ studie användes genom att intervjua tio förskollärare på två olika förskolor, belägna i olika kommuner. LÄS MER