Sökning: "Sociokulturellteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Sociokulturellteori.

 1. 1. Varför skönlitteratur i skolan? : En studie angående lärares syn på skönlitteraturens roll i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Wängdahl; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetspedagogik; Bildningspedagogik; Färdighetspedagogik; Sociokulturellteori; Skönlitteratur; Skolan; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka motivet till användande av skönlitteratur i skolundervisningen samt att undersöka vilken/vilka ämnesbeskrivningar/ ämnesförståelser lärarna lutar sig mot vid användningen av skönlitteratur i undervisningen. Studien har genomförts genom intervjuer med nu verksamma svensklärare. LÄS MER

 2. 2. Att göra litteratur begriplig : En intervjustudie om litteratur och estetiska uttrycksformeri förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Angelica Ruthberg; Tissla De Vos; [2016]
  Nyckelord :språkutveckling; läsning; tolkning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med litteratur i barngrupp. En del av syftet var också att undersöka huruvida förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer när de bearbetar litteratur med barn. LÄS MER

 3. 3. En studie om flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Olsson; Anamarija Mutavdzic; [2016]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kultur; modersmål; planerade aktiviteter;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med flerspråkighet i förskolans planerade aktiviteter. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur pedagoger förhåller sig till flerspråkighet och hur de tänker angående sitt arbete kring barns modersmålsutveckling och generell språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. EQ-aktiviteter på förskolans dagordning : En studie om förskollärares uppfattningar av förändringar i det socioemotionella samspelet efter ett målinriktat arbete med EQ-aktiviteter på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Maria Tornblad; Marie Fäldt; [2010]
  Nyckelord :Social - and emotional intelligence; prosocial behavior; social competence and interaction; socioemotionell intelligens och kompetens; prosocialt beteende; socialt samspel.;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt tre förskollärares uppfattning av förändringar i detsocioemotionella samspelet efter ett målinriktat arbete med EQ-aktiviteter på förskolan.Vi har i studien särskilt inriktat oss på följande aspekter av barnens socioemotionellaintelligens och kompetens; empati, prosociala färdigheter, relationsfärdigheter,kommunikationsfärdigheter, samarbetsfärdigheter, problemlösningsfärdigheter, självhävdelseoch självkontroll. LÄS MER