Sökning: "Sociologi Frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Sociologi Frågeställning.

 1. 1. Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konsumtion; identitet; konsumtionssamhälle; miljömedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Föreningen är min livboj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tobias Eriksson; Jenny Brorson; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: psykisk ohälsa; social gemenskap; intresseförening; interaktionsritualer; emotionell energi; stigma; KASAM; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för vad personer som har eller haft psykisk ohälsa upplever som meningsfullt i deras tillvaro och vilken betydelse social gemenskap inom en intresseförening har för deras psykiska välbefinnande. Uppsatsen utfördes med kvalitativ metod och bygger på fem semistrukturerade intervjuer med medlemmar i en intresseförening. LÄS MER

 3. 3. Är resiliens en framgångsfaktor på arbetsmarknaden? : - Personlighet som prediktor för resiliens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Apilou Dragin; Camilla Harlos Lundin; [2018]
  Nyckelord :Personality; Big Five; Resilience; occupational stress; recruitment factors; qualitative method; Personlighet; Femfaktormodellen; Resiliens; arbetsrelaterad stress; rekryteringsfaktorer; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad bedöms arbetssökanden i stor utsträckning utifrån sitt CV, trots att arbetsgivare i allt större utsträckning efterfrågar personliga egenskaper likt stresstålighet och förmåga att hantera komplexa situationer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om personlighetsfaktorer eller rekryteringsfaktorer har högst prediktiv validitet för självskattad grad av resiliens i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Konsumtion och den andre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; konsumtion; konsumtionssamhälle; framträdande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera individers identitetsskapande i förhållandet till konsumtion. Uppsatsen har förhållit sig till att studera hur individer använder sig av kläder för att skapa sig en identitet och hävda den men även att studera om det finns någon koppling mellan individens identitet och dess kläder. LÄS MER

 5. 5. Fotbollskultur inom ungdomsfotbollen : Fotboll som kulturell företeelse och dess inverkan på den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Serkan Degirmenci; Elisabeth Malaki; [2018]
  Nyckelord :Sociology; culture; social identity; rituals; belonging; football; Sociologi; kultur; social identitet; ritualer; tillhörighet; fotboll;

  Sammanfattning : Vi har valt utifrån ett sociologiskt perspektiv studera skillnader mellan elitsatsande och ickeelitsatsande föreningar. Syftet med vår studie är att få större förståelse om hur fotbollskulturer (elitsatsande och icke-elitsatsande) påverkar ungdomars sociala identitet. LÄS MER