Sökning: "Sociologi förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Sociologi förändring.

 1. 1. Känslor och upplevelser hos korttidspermitterade : en kvalitativ studie i spåren av Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Camilla Ljungdahl; Jeanette Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :korttidsarbete; covid-19; identitet; upplevelser; förändring; privat näringsliv;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra med kunskap och förståelse för individers upplevelser av att i spåren av Coronapandemin vara korttidspermitterade. Den kvalitativa studien har en explorativ design och baseras på tretton semistrukturerade intervjuer med korttidspermitterade i den privata sektorn. LÄS MER

 2. 2. "Vi blir kvinnornas livlina" - En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på kvinnojourens arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alicia Hillman; Cayenne Westholm; [2021]
  Nyckelord :Kvinnojourer; Mäns våld mot kvinnor; Våldsutsatta kvinnor; Covid-19; Förändringsarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnojoursarbete och mäns våld mot kvinnor är två välstuderade ämnen i tidigare forskning. Målet med denna studie är dock att fylla den forskningslucka som existerar i relationen mellan dessa ämnen under den pågående coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. ”Upp på bordet och dansa lite sexy”: Inkluderande maskulinitet i svenska ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jimmy Jonecrantz; [2021]
  Nyckelord :Genus; Maskulinitet; Inkluderande maskulinitet; Homohysteri; Homosocialitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots att forskning i västerländska länder visat på en förändring i hur unga män uttrycker manlighet och vänskap, så kallad inkluderande maskulinitet (Anderson, 2012; McCormack, 2013), så har detta ännu inte gjort något större avtryck i svensk maskulinitetssforskning. Denna bidrar till detta forskningsfält genom att studera hur maskulinitet uttrycks i den svenska ungdomsserien Eagles, med hjälp av en textuell-kontextuell-sociohistorisk modell utvecklad av Lindgren (2009). LÄS MER

 4. 4. Att ändra unga människors identitet - möjligheter och utmaningar till identitetsskapande inom en människoförändrande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Treviño; [2021]
  Nyckelord :Identitetsskapande; förändringsarbete; positioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien planerades som en studie inom människoförändrande arbete. I centrum skulle pedagoger och socionomers arbete mot att förändra elever, vars identitet hyser normaliseringar av, för skolan, normöverskridande beteenden. Dessa pedagoger och socionomer arbetar med eleverna inom en nystartad kommunal verksamhet vid namn Lots-teamet. LÄS MER

 5. 5. De lärdas fria(?) republik - En professionssociologisk studie om doktoranders villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Moser Uppström; [2021]
  Nyckelord :Doktorander; Profession; Sociala villkor; Professionellt kompetensfält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. LÄS MER