Sökning: "Sociologiska studier"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden Sociologiska studier.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur medlemmar i en sluten Facebookgrupp med inriktning 3d-skrivare uppfattar lärande, motivation samt normer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hampus Åström; [2021]
  Nyckelord :Facebookgrupp; Drivkrafter; Moral; Kultur; Normer; Subgrupp; Socialt kapital; Exchange theory; Lärandets loopar; Habitus; Sociala fält.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Slutna Facebookgrupper är en ny typ av globala forum där personer som delar samma specialintressen kan utbyta information, dela med sig av erfarenheter samt söka hjälp och hjälpa varandra. Hittills har slutna Facebookgrupper endast i begränsad omfattning varit föremål för sociologiska studier, och relativt lite är känt om deras kultur. LÄS MER

 2. 2. HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE UR KRIMINALVÅRDARES PERSPEKTIV : En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av hälsoarbete i relation till deras syn på fängelseklienterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Naimhed; [2020]
  Nyckelord :kriminalitet; kriminalvård; fängelseklienter; stämplingsteorin; hälsofrämjande arbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för vilka uppfattningar och erfarenheter yrkesverksamma inom Kriminalvården har av hälsofrämjande arbete, i relation till deras syn på fängelseklienterna. Studien utfördes med hjälp utav kvalitativa intervjuer med fem respondenter inom urvalsgruppen (tre frivårdsinspektörer och två kriminalvårdare). LÄS MER

 3. 3. Lön, kön och klassbakgrund : En kvantitativ studie av skillnader i lön mellan svenska män, kvinnor och individer med olika klasssbakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Bryngelson; Hanna Selin; [2020]
  Nyckelord :Habitus; homofili; klassbakgrund; kön; lön; löneskillnader; utbildning;

  Sammanfattning : Flera studier visar att månadslön varierar mellan individer av olika kön och klassbakgrund. Då ekonomisk ojämlikhet är skadligt för samhället är det av intresse att undersöka detta i en nutida svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. Separation och utbildningsnivå : Spelar det någon roll hur ofta man träffar sina föräldrar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Lövgren; Caroline Zell; [2020]
  Nyckelord :Separation; utbildning; socialt kapital; umgängesfrekvens;

  Sammanfattning : Allt fler barn upplever en föräldraseparation, vilket kan anses vara ett växande jämlikhetsproblem då tidigare forskning redogjort för de negativa effekter en separation för med sig i exempelvis skolresultat och utbildningsnivå. En separation innebär ofta att mindre tid spenderas med en utav föräldrarna, vilket kan förklara de negativa effekterna. LÄS MER

 5. 5. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER