Sökning: "Sociologiska studier"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden Sociologiska studier.

 1. 1. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Att stödja alla barns lek och lekandet i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Svanerud; [2020]
  Nyckelord :Preschool; play; teaching; preschool teacher; special educator; principal; collaboration; children with special needs; social interaction; Förskola; lek; undervisning; förskollärare; specialpedagog; rektor; samverkan; barn i behov av särskilt stöd; socialt samspel;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är att undersöka och kritiskt granska synen på lek och vilket handlande det kan generera. Särskilt avser studien undersöka hur förskollärare, specialpedagoger och rektorer ser på förskollärares handlande samt hur den specialpedagogiska rollen beskrivs i relation till förskollärares handlande och barns lek. LÄS MER

 3. 3. “Att bli accepterad är långt ifrån samma sak som att bli vald” : – Hur inkludering av elever med funktionsnedsättning påverkar attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Sjögren; [2020]
  Nyckelord :inclusion; students with disabilities; students without disabilities; different characteristics; attitudes; social relations.; inkludering; elever med funktionsnedsättning; elever utan funktionsnedsättning; avvikande egenskaper; attityder; sociala relationer.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudies syfte är att belysa hur inkluderingsarbetet av elever med funktionsnedsättning uppfattas av och påverkar elever utan funktionsnedsättning. För att skapa en bild av detta undersöks attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättnings samt vad som avgör vilka attityder och relationer som uppstår i samband med inkludering. LÄS MER

 4. 4. MEDIE-OCH INFORMATIONSKUNNIGHET I GYMNASIESKOLAN : En studie i hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta för ökad måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lotta Blombäck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om medie-och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. Syftet är att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas medie-och informationskunnighet, utifrån de mål som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). LÄS MER

 5. 5. Skilsmässor bland framgångsrika kvinnor : En kvalitativ studie om heterosexuella pars förhållanden när kvinnan har högre ekonomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Salma Jammal; [2020]
  Nyckelord :Skilsmässa; könsmaktsordning; förhållande; framgång; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar framgångsrika heterosexuella kvinnor som har i någon form separerats eller upplevd skilsmässa. Uppsatsen studerar vad orsaken av separationen kan bero på, då flera studier menar att chansen för skilsmässa hos par med en framgångsrik kvinna ökar, desto mer framgång en kvinna blir eller har en högre arbetsinkomst än hennes partner. LÄS MER