Sökning: "Sociology of Knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden Sociology of Knowledge.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. De medföljande barnen : En kvalitativ studie om hur verksamma tillgodoser barns behov och rättigheter i skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Nilsson; Hanna Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Children witnessing violence; children s rights; children s participation; intimate partner violence; safe house for women; staff; Barn som upplevt våld; barns rättigheter; barns delaktighet; våld i nära relationer; skyddat boende; verksamma;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a greater knowledge and understanding of how staff in non-profit women shelters meet children's needs and rights in safe houses for women, and how staff in safe houses for women relate to children's participation. The study was based on a qualitative method where seven semi-structured interviews were conducted with staff in non-profit women shelters across Sweden. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers attityder till sociologiämnet : En enkätstudie om sambandet mellan kön, kulturellt kapital och attityder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Eriksson; Therese Karlberg; [2022]
  Nyckelord :cultural capital; gender; attitude; the subject of sociology; upper secondary school; kulturellt kapital; kön; attityder; sociologiämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and hypothetically explain students' attitudes to the subject of sociology in upper secondary school in Sweden based on students' (a) cultural capital and (b) gender. This is explained with the help of Pierre Bourdieu's capital theory, and also his perspective on gender. LÄS MER

 4. 4. "Det här är sista chansen vi får att undervisa dem i ämnet innan de försvinner ut i vuxenlivet" : En kvalitativ observationsstudie av en gymnasieskolas sexualundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tiffany Lindén; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Sex education; discourse; emotion sociology; gender socialization; students; heteronormativity.; Sexualundervisning; diskurs; emotionssociologi; könssocialisation; studenter; heteronormativitet.;

  Sammanfattning : Abstract This study is based on a qualitative observational study of sex education. The observations were carried out in four classes in a high school year 1 in southwest Sweden. The purpose was to create an understanding of how society's discourse on relationships, consent and sexuality is expressed among students. LÄS MER

 5. 5. Blockchain och det föränderliga revisionsarbetet : En studie om förändringen av revisorsprofessionen till följd av Blockchain

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Angelique Matini; Kelly Vanessa Tapias Piedrahita; Danijella Matic; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; professionsteori; revisorsprofessionen; digital utveckling;

  Sammanfattning : Datum: 2022-06-02 Titel: Blockchain och det föränderliga revisionsarbetet – En studie om förändringen av revisionsprofessionen till följd av Blockchain Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Jessica Angelique Matini & Danijella Matic & Kelly Vanessa Tapias Piedrahita                        (1997-01-17)                      (2000-05-10)                      (1993-08-16) Handledare: Aija Voitkane Nyckelord: Blockchain, professionsteori, revisorsprofessionen, digital utveckling Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse för revisionsprofessionens föränderlighet i samband med digital utveckling såsom blockchain-teknologin och samverkan mellan dessa. Metod: I studien tillämpas en kvalitativ metod med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER