Sökning: "Sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 1406 uppsatser innehållade ordet Sociology.

 1. 1. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 2. 2. Tematisk Undervisning På Fritidshemmet : Elevers intressen, delaktighet och inflytande samt fritidshemslärarens kunskaper och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Saga Lind; Tove O´Sullivan; [2023]
  Nyckelord :after-school recreation center; thematic teaching; child perspective and a child s perspective; autonomous; inclusion; participation; influence; fritidshem; tematisk undervisning; barnperspektiv och barns perspektiv; aktörskap; inkludering; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Tematisk undervisning beskrivs som ett verktyg där eleverna ges utrymme till att skapa och använda sina egna idéer, där undervisningen bildar en helhet och olika ämnesområden flätas samman. I denna studie kommer vi att undersöka utifrån barndomssociologin och ett relationellt perspektiv hur inkludering, elevers delaktighet och inflytande beskrivs av fritidshemslärare, vilka hinder och möjligheter fritidshemslärare ställs inför när det handlar om att ta vara på barns perspektiv, samt vilka kunskaper och förutsättningar fritidshemslärare behöver för att planera och genomföra tematisk undervisning på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av vändpunkt och återhämtningsprocess vid en egenupplevd ätstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adelina Jakupi-Shala; Susanne Olsson; [2023]
  Nyckelord :appearance culture; body perception; body ideal; eating disorders; recovery process; turning point; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how female authors of autobiographies from the 2010s experience and describe their own turning points and what has contributed to their recovery from a self-perceived eating disorder in a Swedish context. The method chosen for this study was a qualitative document analysis where four autobiographies have been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Jag skulle hellre vilja göra det här. : En kvalitativ studie om hur pedagoger i fritishem, resonerar kring elevinflytande och hur de integrerar den i verksamheten.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildning och Estetiska lärprocesser

  Författare :Marianne Dahlin; Aire Kaasik Lindblad; [2023]
  Nyckelord :student influence; childs perspective; children s perspective; leisure time center; elevinflytande; barnperspektiv; barns perspektiv; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i fritidshem resonerar kring elevinflytande. Mer specifikt analyseras hur sju pedagoger upplever att elevinflytande integreras i undervisningen. Tillgång till skola har funnits i Sverige sedan 1000-talet då kyrkan stod som källan till kunskap. LÄS MER

 5. 5. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER