Sökning: "Sofi Bergstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofi Bergstrand.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med bärarskap av multiresistenta bakterier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Elmina Bergstrand; Ann-Sofi Karlsson; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER