Sökning: "Sofi Kim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofi Kim.

  1. 1. Beroende- och missbruksmönster gällander alkohol och droger hos män och kvinnor : En litteraturstudie

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ann-Sofi Telenius Österlind; Kim Bask; [2014]
    Nyckelord :Gender differences; substance dependence; patterns; alcohol; drugs; Könsskillnader; mönster; beroende; alkohol; droger;

    Sammanfattning : .... LÄS MER