Sökning: "Sofi Lindblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofi Lindblad.

  1. 1. Att inspirera och motivera till matematik : En kvalitativ studie kring hur förskollärare och lärare uttrycker att de arbetar för att göra matematik till ett ämne som barnen och eleverna intresserar sig för, vill lära sig och utvecklas i

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Sofi Svensson; Johanna Torsson; Malin Trost Lindblad; [2011]
    Nyckelord :elever; matematik; intresse; undervisning; förskollärare; lärare; barn;

    Sammanfattning : BAKGRUND: I bakgrunden har tidigare undersökningar och litteratur tagits upp som berör ämnet matematik i relation till barns och elevers lärande. Utöver tidigare undersökningar görs även kopplingar till skollagen, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, samt till läroplanen för förskolan, Lpfö 98. LÄS MER