Sökning: "Sofia Albín"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Albín.

 1. 1. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 2. 2. Är en influencer egentligen trovärdig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Albin Möller; Philip Jönerup; [2021]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Generationer; Trovärdighet; Sociala medier; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledarskap, trivsel och motivation : En kvalitativ studie om medarbetare och chefers syn på ledarskapets betydelse för trivsel och motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Albin Sundkvist; Sofia Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; psychosocial work environment; leadership; motivation; job-satisfaction; industry leadership; Organisatorisk- och social arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; motivation; trivsel; ledarskap inom industrin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker synen på ledarskapets betydelse för den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön hos medarbetare, men också hur ledare värderar sitt eget ledarskap. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Kooperativets medlemmar och dess ägarstyrning - En fallstudie på Lantmännens EF

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nordström; Albin Sävhage; [2017-08-30]
  Nyckelord :Lantmännen; cooperative; agent theory; governance;

  Sammanfattning : Introduction: In Sweden, many economic associations are conducted through the form of cooperatives, where it is primarily users or customers who make up the members and, consequently, the owners of the cooperative. Lantmännen, which has been analysed in this case study, is today one of the largest cooperatives in Sweden. LÄS MER