Sökning: "Sofia Allvin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Allvin.

  1. 1. "Mamma, mamma, jag vågade titta på häxan" : En kvalitativ studie som utforskar äventyrspedagogik som metod

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Sofia Allvin; Michaela Ellestad; [2017]
    Nyckelord :Pre school; adventure education; experiental learning; play and learning; frame factors; pedagogical method; Förskola; äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; lek och lärande; ramfaktorer; pedagogisk metod;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om äventyrspedagogik som metod där syftet är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Frågeställningarna som valdes ut för att svara upp till syftet berör hur och varför förskollärare arbetar med äventyrspedagogik, hur förskollärare ser på äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns lek och lärande samt vilka pedagogiska utmaningar som finns i arbetssättet. LÄS MER